Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.E.056
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., доц. Новаківський І.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою освоєння дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» є формування теоретичних знань і практичних навичок з питань: загального керівництва підприємством та його структурними підрозділами на основі використання нових інформаційних технологій і систем; розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень на базі використання інформаційних систем; використання сучасних інформаційних систем та технологій в управлінні підприємствами у відповідності до освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців.
Завдання: 1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. 2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 3. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. 4. Здатність застосовувати отримані поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління організаціями різних видів економічної діяльності та адміністрування. 5. Здатність застосовувати одержані знання та розуміння ресурсного забезпечення бізнесу, що лежать в основі достатнього та необхідного обсягу матеріальних та нематеріальних активів, інтелектуального капіталу, фінансових та інформаційних ресурсів. 6. Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління організаціями різних видів діяльності. 7. Уміння розробляти системи електронного бізнесу, інтегрувати їх інструментарій в організаційно-виробничі структури, розробляти бізнес-процеси організації.
Результати навчання: Результати навчання: 1. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальністі. 2. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 3. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки. 4. Ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій. 5. Працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції. 6. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. Mетоди навчання і викладання: - лекційні та лабораторні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. - самостійна робота: репродуктивний метод. Методи оцінювання досягнення результатів навчання: - під час поточного контролю: вибіркове усне опитування; інтерпретація результатів виконаних лабораторних робіт, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо; - екзамен – письмове опитування, тестовий контроль.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Електронна комерція; Ділове адміністрування ; Кореквізити: Управління поставками в електронному бізнесі.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією" є цілісною концепцією ведення сучасного бізнесу, що базується на передових організаційних принципах і можливостях сучасних інформаційних технологій. Для досягнення вказаних ефектів існує цілий комплекс різних стратегій, концепцій, методів і технологій, різноманітні комбінації яких здатні значно підвищити ефективність електронного бізнесу в різних галузях економіки. Викладання дисципліни охоплює ряд таких напрямів: уведення до інформаційних систем в управлінні організацією; етапи розвитку та сутність інформаційних систем в управлінні організацією; типологія інформаційних систем у менеджменті організацій; планування розвитку управлінських інформаційних систем; управління інформаційними системами в організації; системи підтримки прийняття управлінських рішень; корпоративні інформаційні системи; інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет; безпека інформаційних систем.
Опис: Зростання ролі інформаційно-комунікаційних мереж. Закономірності розвитку інформаційно-комунікаційних систем. Функціональне наповнення інформаційної системи менеджменту. Управління розвитком інформаційних системи менеджменту. Міжнародна класифікація інформаційних систем управління внутрішньою виробничо-господарською діяльністю організації. Ринок програмного забезпечення бізнес-діяльності організацій. Формування внутрішньої інформаційної інфраструктури організації. Інформаційні ресурси глобальної мережі internet. Організування електронного бізнесу. Безпека інформаційно-комунікаційних систем.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль: індивідуальні завдання, аналітичні звіти за результатами лабораторних занять, усне опитування, тестування (40%); - підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма.
Критерії оцінювання результатів навчання: Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінювання результатів поточного та підсумкового контролів, є такі: - виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою з дисципліни; - глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих фахових джерелах; - вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; - характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідовність тощо); - вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; - вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. Сума балів, які здобувач освіти може отримати за один семестр з навчальної дисципліни, складається з балів, нарахованих йому за засвоєння змістових модулів, в межах лекційних і практичних занять, виконання індивідуальної і самостійної роботи та під час всіх видів контролю. Застосовувана методика розподілу та нарахування балів регламентована і відповідає Положенню про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання здобувачів освіти Національного університету «Львівська політехніка».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Аверкина М.Ф. Інформаційний менеджмент: навчальний посібник / Аверкина М.Ф. — Луцьк: АКВА ПРІНТ, 2018. — 168 с. 2. Новаківський І.І., Грибик І.І., Смолінська Н.В. Інформаційні системи в менеджменті: адаптивний підхід. Підручник.– -К: Вид-вничий дім «Кондор» 2019. – 440 с. 3. Новаківський І.І., Карий І.О., Леськів М.Р. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в організаціях: навч. посібник. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 222 с. 4. Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід. Навчальний посібник– Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2010. – 202 с. Навчально-методичне забезпечення: Навчально-методичний комплекс у ВНС НУ «ЛП» «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» [02825 ]. URL: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=371 Інформаційні ресурси 1. Інтернет-портал для управлінців. URL : http://www. management.com.ua. 2. Бібліотека ВР України http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm 3. Національна парламентська бібліотека України http://nplu.kiev.ua/ 4. Електронна бібліотека України http://www.lib.com.ua/ 5. Державний комітет статистики України – www.ukrstat.gov.ua.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).