Інфраструктура малого та середнього бізнесу

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.E.051
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: доц. Рачинська Галина Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: набуття системи теоретичних знань і практичних навичок формування взаємовідносин у бізнесі, принципів укладання угод з фінансово - кредитними установами, консалтинговими і аудиторськими компаніями, системою страхування малого бізнесу, рекламними агентствами і засобами масової інформації.
Завдання: Загальні компетентності: 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 2. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми. фахові компетентності: 1. Здатність застосовувати отримані поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління організаціями різних видів економічної діяльності та адміністрування; 2. Здатність застосовувати одержані знання та розуміння ресурсного забезпечення бізнесу, що лежать в основі достатнього та необхідного обсягу матеріальних та нематеріальних активів, інтелектуального капіталу, фінансових та інформаційних ресурсів. 3.Здатність застосовувати поглиблені знання щодо здійснення взаємовідносин у бізнесі, їх організаційного, юридичного, біржового, податкового, страхового супроводу.
Результати навчання: Програмні результати навчання: 1. Проектувати ефективні системи управління організаціями. 2. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією 3. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки 4 Поєднувати різні економіко-математичні методи та моделі аналізування та оцінювання ризиків господарської діяльності, приймати управлінські рішення та розробляти заходи зниження їхнього впливу на ефективність підприємства. Методи навчання і викладання: Лекції, практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: оцінювання виконання вправ та завдань під час практичного заняття, участі в дискусіях, підведеннях підсумків з питань, що розглядаються на практичному занятті) оцінка активності внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – тестовий контроль,усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Стратегічний менеджмент. Супутні і наступні дисципліни: Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування системи спеціальних теоретико-методологічних знань та практичних навичок у сфері інфраструктури малого та середнього бізнесу, організаційного формування ділових відносин,сприяння учасникам ділових відносин в реалізації своїх інтересів.
Опис: Малі та середні підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності. Утворення та функціонування підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні. Сутність інфраструктурного забезпечення малого та середнього бізнесу. Основні форми інтеграційної підтримки МСБ. Необхідність та форми самоорганізації МСБ Система фінансового обслуговування малого та середнього бізнесу. Організаційно – технічне забезпечення функціонування МСБ Податкова система в інфраструктурі бізнесу. Моніторинг можливостей інформаційно-консалтингового обслуговування МСБ. Економічні відносини між суб'єктами МСБ і суб'єктами страхового ринку.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль - виконання практичних завдань та опитування на практичних заняттях; – підсумковий контроль – письмовий екзаменаційний контроль(письмова форма – тестування); усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Поточний контроль – 30 балів; Екзаменаційний контроль (письмова компонента) – 60 балів. Екзаменаційний контроль (усна компонента) – 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література .1. Господарський кодекс України №436-IV, с чинний, поточна редакція від 06.10.2021, підстава№1630-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 2. 2. Податковий кодекс України №2755-VI, чинний, поточна редакція від 01.08.2021, підстава№1600-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 3. 3. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України. №755-IV, чинний, поточна редакція від 14.08.2021, підстава №1667- IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text 4. 4. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України №4618-VI, чинний, поточна редакція від 10.12.2020, підстава №1071-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text 5. 5.Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства: Навч. Посіб./Т. Г. Васильців, С.І. Іляш, Н.Г Міценко// за ред.д-ра екон. наук Т.Г Васильціва. К.: Знання, 2013. 446 с 6..Гальків Л.І. Розвиток малого та середнього підприємництва в сучасних умовах: моніторинг і регулювання: колективна монографія/Л. І. Гальків, Т. В. Кулініч, І.І. Новаківський, Й. М. Петрович, Г. В. Рачинська. Львів: Видав.-во " Растр-7, 2020. 284с. 7.Рачинська Г. В. Кластерна модель регіонального розвитку як форма інфраструктурного забезпечення малого підприємництва:розд.1.2. кол.мон."Актуальні напрями розвитку технічного та виробничого потенціалу національної економіки(економічний аспект):монографія / за ред. Л. М. Савчук, В. І. Дубницького, Л. М. Бандоріної . Дніпро: Пороги, 2021.288с. Навчально-методичне забезпечення 1. Електронний навчально - методичний комплекс «Інфраструктура малого та середнього бізнесу» для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки «Менеджмент» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (укладачі: Рачинська Г.В., Копець Г. Р.,Лісовська Л.С. Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=182 2. Інфраструктура малого та середнього бізнесу: Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Інфраструктура малого та середнього бізнесу» для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» спеціалізація 9900 «Менеджмент малого і середнього бізнесу» / Укл.: Г.В. Рачинська,Г.Р. Копець,Л.С. Лісовська Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. 20 с. Інформаційні ресурси 1.Державна служба статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 2.Інтернет-портал для управлінців Management.com.ua. Режим доступу: http://www.management.com.ua/ 3.Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 4.Офіційна Інтернет - сторінка Міністерства економіки України. Режим доступу: http://www.me.gov.ua 5.Ефективні комунікації.Режим доступу: http: www.pr-center.org.ua
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Інфраструктура малого та середнього бізнесу (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.E.054
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: доц. Рачинська Галина Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: поглиблене вивчення техніко - економічних і організаційно-правових основ заснування та ведення власної підприємницької діяльності на прикладі конкретного суб'єкта підприємницької діяльності(СПД), взаємовідносин СПД з фінансово - кредитними установами, біржею праці, товарною біржею, страховою компанією, рекламним агентством, митницею, податковою інспекцією тощо.
Завдання: Загальні компетентності: 1. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. 3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту. 4. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. фахові компетентності: 1. Уміння прогнозувати рівень економічних показників організації, впроваджувати технології внутрішньо фірмового прогнозування для планування потенціалу організації, її маркетингу, збуту, бюджетів 2. Здатність застосовувати поглиблені знання щодо здійснення взаємовідносин у бізнесі, їх організаційного, юридичного, біржового, податкового, страхового супроводу.
Результати навчання: Програмні результати навчання: 1. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. 2. Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності. 3. Поєднувати різні економіко-математичні методи та моделі аналізування та оцінювання ризиків господарської діяльності, приймати управлінські рішення та розробляти заходи зниження їхнього впливу на ефективність підприємства. Методи навчання і викладання: Вступна лекція: евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та заліковий контроль. Методи оцінювання знань: перевірка розділів курсової роботи, усне опитування, презентація курсової роботи, захист курсової роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Проектний менеджмент, Фінансовий менеджмент. Супутні і наступні дисципліни: Інфраструктура малого та середнього бізнесу, Прогнозування економічних процесів.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на формування системи спеціальних теоретико-методологічних знань та практичних навичок у сфері інфраструктури малого та середнього бізнесу, організаційного формування ділових відносин,сприяння учасникам ділових відносин в реалізації своїх інтересів.
Опис: Вибір організаційно - правової форми підприємництва та сфери діяльності(відповідно до варіанту). Характеристика нормативно - правових актів, які регулюють діяльність вибраної організаційно - правової форми бізнесу та сфери(галузі) діяльності. Обґрунтування створення суб'єкта малого або середнього бізнесу та інфраструктурного забезпечення його діяльності. Проектні економічні показники суб'єкта малого бізнесу на перший рік діяльності. Висновок.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та заліковий контроль. Методи оцінювання знань: перевірка розділів курсової роботи, усне опитування, презентація курсової роботи, захист курсової роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів: • змістовне виконання розділів – 60 балів ; • оформлення роботи –10 балів; • захист роботи і презентація роботи - 30 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література .1. Господарський кодекс України №436-IV, с чинний, поточна редакція від 06.10.2021, підстава№1630-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 2. 2. Податковий кодекс України №2755-VI, чинний, поточна редакція від 01.08.2021, підстава№1600-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 3. 3. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України. №755-IV, чинний, поточна редакція від 14.08.2021, підстава №1667- IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text 4. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України №4618-VI, чинний, поточна редакція від 10.12.2020, підстава №1071-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text 5.Варналій З. С., Васильців Т. Г., Лупак Р.Л., Білик Р.Р. Бізнес-планування підприємницької діяльності : навч. посіб. / за ред. Варналій З. С. Чернівці: Технодрук, 2019. 264 с. 6.Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства: Навч. Посіб./Т. Г. Васильців, С.І. Іляш, Н.Г Міценко// за ред.д-ра екон. н аук Т.Г Васильціва. К.: Знання, 2013. 446 с 7..Гальків Л.І. Розвиток малого та середнього підприємництва в сучасних умовах: моніторинг і регулювання: колективна монографія/Л. І. Гальків, Т. В. Кулініч, І.І. Новаківський, Й. М. Петрович, Г. В. Рачинська. Львів: Видав.-во " Растр-7, 2020. 284с. 8..Рачинська Г. В. Прикладні аспекти планування кадрової стратегії підприємств малого і середнього бізнесу / Електронне наукове фахове видання "Економіка та суспільство". 2021. No32. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/843 D DOI :10.32782/2524-0072/2021-32-96 Навчально-методичне забезпечення 1. Електронний навчально - методичний комплекс «Інфраструктура малого та середнього бізнесу» для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки «Менеджмент» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (укладачі: Рачинська Г.В., Копець Г. Р.,Лісовська Л.С. Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=182 2. Інфраструктура малого та середнього бізнесу:методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" спеціалізації 073.1 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» денної і заочної форми навчання /Укл.: Г.В. Рачинська, Л.С. Лісовська . Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2022. с. 30 Інформаційні ресурси 1.Державна служба статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 2.Інтернет-портал для управлінців Management.com.ua. Режим доступу: http://www.management.com.ua/ 3.Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 4.Офіційна Інтернет - сторінка Міністерства економіки України. Режим доступу: http://www.me.gov.ua 5.Ефективні комунікації.Режим доступу: http: www.pr-center.org.ua 6. Методика розроблення бізнес-плану Європейського банку реконструкції та розвитку: URL: http://www.ebrd.com/russian/pages/about.shtml.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).