Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.04.E.078
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н. доц. Подра Ольга Павлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою навчальної дисципліни є: вивчення здобувачами вищої освіти комплексу нетарифних заходів та методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, вивчення нормативно-правової бази заходів нетарифного регулювання; вивчення інструментів нетарифного регулювання економічного та адміністративного характеру; визначення значення нетарифних заходів для забезпечення державної, суспільної та економічної безпеки країни.
Завдання: інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог загальні компетентності: 1. ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові (спеціальності): 1. СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; 2. ФКС1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння класичної та сучасної теоретико-методологічної, методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій, форм і видів зовнішньоекономічною діяльністю; 3. ФКС2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати зовнішньоекономічну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 4. ФКС 1.3. Здатність ухвалювати управлінські рішення щодо оптимізування нетарифних інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Результати навчання: 1. Поглиблені знання основних категорій та термінологічної бази з нетарифного регулювання, поняття нетарифних засобів, методів та інструментів регулювання ЗЕД, значення заборон та обмежень ЗЕД в Україні, інституційні органи та законодавча база нетарифного регулювання. 2. Поглиблені знання кількісних обмежень як засобу нетарифного регулювання, квотування, ліцензування, «добровільне обмеження експорту» як методи нетарифного регулювання 3. Поглиблені знання заходів стимулювання експорту на основі вивчення та засвоєння фінансових методів: субсидії, експортне кредитування, демпінг, адміністративні методи. 4. Поглиблені знання Угоди про технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ) як основного документа Світової організації торгівлі. Ключові поняття та положення угоди. Предмет, сфера та об’єкти регулювання Угоди. Технічні регламенти, стандарти, процедури оцінки відповідності. 5. Поглиблені знання методів прихованого протекціонізму, технічні бар’єри, національні стандарти, пакування, маркування, внутрішні податки, поняття санітарних та фітосанітарних заходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства; • Митна справа; • Технологія зовнішньоекономічних операцій; кореквізити: • Управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції; • Митна вартість товарів; • Технологія митного контролюю.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст і структура навчальної дисципліни «Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності» відображає основні положення, що стосуються набуття здобувачами освіти системних та предметних знань у сфері нетарифного регулювання та їх практичного застосування. У навчальній дисципліні розкрито суть та значення нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснено аналіз законодавчої бази нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, видів заходів нетарифного регулювання та їх основних методів, визначено роль міжнародних організацій у нетарифному регулюванні, проаналізовано особливості нетарифного регулювання у країнах ЄС, визначено їх значення в Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС. Ключовою ціллю є розвиток у здобувачів освіти практичних вмінь та навичок, поглиблення знань у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зокрема щодо ключових понять: нетарифних засобів, методів та інструментів регулювання ЗЕД, значення заборон та обмежень ЗЕД в Україні, інституційних органів та законодавчої бази нетарифного регулювання; кількісних обмежень як засобу нетарифного регулювання, квотування, ліцензування, «добровільне обмеження експорту» як методи нетарифного регулювання; заходів стимулювання експорту на основі вивчення та засвоєння фінансових методів: субсидії, експортне кредитування, демпінг, адміністративні методи; Угоди про технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ) як основного документа Світової організації торгівлі, технічні регламенти, стандарти, процедури оцінки відповідності; набуття практичних навичок заповнювати необхідні документи для отримання ліцензії на експорт/імпорт товарів, а також вміння підготувати пакет документів для отримання сертифікатів на експорт/імпорт заданого товару та вміння заповнювати необхідні документи для отримання сертифікатів на експорт/імпорт товарів.
Опис: Тема 1. Система нетарифного регулювання ЗЕД. Тема 2. Заходи нетарифного регулювання в Україні. Тема 3. Заборони та обмеження ЗЕД в Україні Тема 4. Квотування як метод кількісних обмежень Тема 5. Ліцензування як метод кількісних обмежень. Тема 6. Експортні субсидії як метод стимулювання експорту Тема 7. Експортне кредитування, демпінг, адміністративні методи стимулювання експорту Тема 8. Угода про технічні бар’єри у торгівлі Тема 9. Методи прихованого протекціонізму Тема 10. Економічні ефекти технічного регулювання. Пакування, маркування, внутрішні податки як методи нетарифного регулювання Тема 11. Санітарні та фітосанітарні заходи як метод нетарифного регулювання Тема 12. Процедура нотифікації Тема 13. Правове забезпечення та обмеження митного оформлення як засоби нетарифного регулювання Тема 14. Особливості регулювання зовнішньої торгівлі у ЄС: технічні бар’єри, санітарні та фітосанітарні Тема 15. Питання ТБТ та СФЗ в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС
Методи та критерії оцінювання: Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; відповіді при допуску та захисті лабораторних робіт, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо. Екзамен - письмове опитування, тестовий контроль
Критерії оцінювання результатів навчання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: - для здобувачів освіти денної форми навчання поточний контроль складається з усного опитування на лекційних та лабораторних заняттях, оцінки активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо; письмового розв’язання тестових вправ та задач у ВНС; підготовки презентацій, доповідей та виступів (максимальна оцінка – 5 балів); виконання та захист 5 лабораторних робіт (максимальна оцінка за кожну – 5 балів); Екзаменаційний контроль складається з письмової компоненти (виконання тестів, відповіді на відкриті питання, розв’язання ситуаційного завдання/задачі) та усної (відповідь на 4 питання, максимальна оцінка за відповідь на кожне з питань оцінюється в 5 балів ). - для здобувачів освіти заочної форми навчання поточний контроль складається з усного опитування на лекційних та лабораторних заняттях, оцінки активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо; письмового розв’язання тестових вправ та задач у ВНС; підготовки презентацій, доповідей та виступів (максимальна оцінка – 5 балів); виконання та захист 2 лабораторних робіт (максимальна оцінка за кожну – 5 балів) та 2 контрольних робіт (максимальна оцінка за кожну – 8 балів). Екзаменаційний контроль складається з письмової компоненти (виконання тестів, відповіді на відкриті питання, розв’язання ситуаційного завдання/задачі) та усної (відповідь на 4 питання, максимальна оцінка за відповідь на кожне з питань оцінюється в 5 балів ).
Рекомендована література: 1. Мельник О.Г., Подра О.П., Петришин Н.Я. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Ліга-Прес, 2021. – 387 с. 2. Козик В.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв та ін. – К.: Знання, 2013. – 454 с. 3. Дунська А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навчальний посібник /А.Р. Дунська.-К.:Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с. 4. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник/Н.М.Тюріна, Н.С.Карвацка. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 408 с. 5. Технічні бар’єри та санітарні та фітосанітарні заходи в міжнародній торгівлі: види, тенденції розвитку, регулювання. Посібник державного службовця. / За ред. І. В . Бураковьского, К. Кравчука, В. Мовчан. – К.: Інститут економічних досліджень i політичних консультацій, 2015. – 243 с. 6. Подра О.П., Петришин Н.Я., Ноджак Л.С. Особливості класифікації та використання заходів нетарифного регулювання / О. Подра, Н. Петришин, Л.Ноджак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – 2021. - № 2 (8). – С. 98-108
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).