Креативний менеджмент

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.02.E.067
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Смолінська Н. В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: • здатність продемонструвати знання і розуміння теоретико – прикладних засад здійснення інноваційних процесів, їхнього організаційного, ресурсного, правового та управлінського супроводу; • здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері операційного, маркетингового, інвестиційного, креативного, антикризового управління суб’єктами інноваційної діяльності; • використовувати основні складові креативності в інноваційній діяльності підприємства, застосовувати сучасні методи генерації інноваційних ідей, формувати креативне середовище та реалізовувати сучасні механізми мотивування творчого потенціалу учасників інноваційного процесу; • pозробляти, оцінювати та обґрунтовувати варіанти інноваційного розвитку підприємств у динамічному внутрішньому і нестабільному зовнішньому середовищі та визначати оптимальну структуру ресурсів для їхнього впровадження; • використовувати сучасні електронні ресурси та інформаційні технології при здійсненні інноваційної діяльності підприємства. • здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення; • здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; • здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Інноваційний потенціал підприємства, Проектування бізнес – процесів інноваційної діяльності кореквізити: Управління інноваційним розвитком організації.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття креативного менеджменту. Творчий потенціал особистості. Керівник як лідер креативного менеджменту. Формування креативного середовища на підприємстві. Креативна організація. Менеджмент ідей. Управління розробкою креативних рішень на підприємстві. Навчання та розвиток креативності.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) - виконання практичних завдань, усне опитування • підсумковий контроль (екзамен) - письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Креативний менеджмент: навч. посібник / О.Є.Кузьмін, C.В.Князь, І.В.Литвин, Д.К.Зінкевич. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 124 с. 2. Свидрук І.І. Креативний менеджмент. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. 3. Окорський В.П., Валюх А.М. Креативний менеджмент: навчальний посібник. — Рівне: НУВГП, 2011. — 211с.

Креативний менеджмент (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.02.E.069
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Войцеховська Ю.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: • здатність розробляти та управляти проектами; • поглиблені знання та розуміння широкого спектру видів, організаційних форм, технологій, операцій інноваційного процесу та спроможність до їхнього використання в системі управління інноваційною діяльністю підприємств, організацій, установ; • уміння здійснювати управління витратами в інноваційній діяльності на засадах пошуку напрямів та резервів їхнього оптимізування; • здатність використовувати сучасні прийоми моделювання та вимірювання економічного ризику в процесі прийняття управлінських рішень при розробленні та реалізації інноваційних проектів у різних сферах діяльності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Контролювання інноваційної діяльності, Управління якістю інноваційних продуктів кореквізити: Управління ризиками інноваційної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Мета впровадження інвестиційно-інноваційного проекту. Розрахунок грошових потоків реалізації інвестиційно-інноваційного проекту. Визначення показників ефективності інноваційного проекту. Побудова фінансового профілю інноваційного проекту. Аналіз чутливості реагування реального інвестиційно-інноваційного проекту. Оцінювання ризиків інноваційного проекту на основі імітаційної моделі.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: звіт за результатами виконання курсової роботи, підсумковий контроль (рівень виконання завдання – 70%, оформлення – 10%, захист – 20%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Верба В.Проектний аналіз : Навч.посібник/Вероніка Верба, Олександр Загородніх,; – К.: КНЕУ, 2005.-322с. 2. Садловська І.П. Інвестиційний менеджмент: навч.посібник.- К.: Кондор, 2011.-212 с. 3. Виленский П.Л., Лившиц В.К.,Смоляк С.Л. Оценка єффективности инвестиционных проектов: теория и практика: Учебно-практ.пособие.- М.: Дело,2001.-832с. 4. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование производства. Операционный менеджмент. Пер. с англ.: М.: Инфра-М, 2015. – 790 с.

Креативний менеджмент

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.019
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна