Логістичний контролінг

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.07.E.102
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Крикавський Є.В., ст. викладач Кобилюх О.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: зміст, завдання та організацію логістичного контролінгу на підприємстві; системи планування та бюджетування на підприємстві, методичний інструментарій стратегічного та оперативного логістичного контролінгу, контролінг інвестиційних проектів. уміти: організовувати систему логістичного контролінгу на підприємстві, проводити необхідні фінансово-економічні розрахунки, застосовувати сучасні методи досліджень, робити обґрунтовані висновки і приймати поточні та стратегічні управлінські рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: економіка та фінанси підприємств, облік і аудит, теорія економічного аналізу, логістика; Кореквізит: фінансовий менеджмент, інформаційні системи і технології в логістиці.
Короткий зміст навчальної програми: Контролінг та логістичний контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. Характеристика об'єктів логістичного контролінгу. Організація управлінського обліку в системі контролінгу. Система планування та бюджетування на підприємстві. Методичний інструментарій оперативного контролінгу. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства. Контролінг інвестиційних проектів. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи логістичного контролінгу на підприємстві. Логістичний контролінг у системі прийняття управлінських рішень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): розв’язання задач, усне опитування, розрахункова робота; Підсумковий контроль (70%, іспит).
Рекомендована література: 1. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – К: Лібра, 2006. 704 с. 2. Добровольський Е., Карабанов Б., Боровков П., Глухов Е., Бреслав Е. Бюджетирование: шаг за шагом. 2-е узд. Дополн. –СПб.: Питер, 2014. – 480 с. 3. Крикавський Євген. Логістика. Для економістів: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. 448 с. 4. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. – Львів.: НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 684 с. 5. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: Учебник. / Под редакцией В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. и др.) – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. 6. Петренко С.Н. Контроллинг: Учебное пособие. –К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. 328 с. 7. Р.Каплан, Д.Нортон "Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию" Олимп-Бизнес, Москва,2003. 304 с. 8. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 797с. 9. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. Управление затратами на предприятии: Учебник для вузов. 5-е изд. Стандарт третьего поколения. / Под ред. Г.А. Краюхина –СПб.: Питер, 2012. – 592 с. 10. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем./Под ред. А.А. Туркача, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. -М.: Финансы и статистика, 1997.- 800с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Логістичний контролінг (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.07.E.104
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Д.е.н., проф. Крикавський Є.В., ст. викладач Кобилюх О.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати: організацію логістичного контролінгу на підприємстві; методичний інструментарій оперативного контролінгу; основні напрями аналізу витрат підприємства; мету і методи взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (CVP); резерви зниження витрат підприємства. - уміти: здійснити оцінку рівня витрат; визначити вплив зміни витрат, ціни та (або) обсягу діяльності на при¬буток підприємства; визначити фактор операційного важеля й використати його для передбачення зміни прибутку; визначити вплив комбінації продажу на прибуток підприємства; виявити резерви зниження витрат підприємства та розробити заходи щодо їх мобілізації; перевірити обґрунтованість прийнятих управлінських рішень щодо витрат підприємства; оцінити виконання прийнятих рішень за рахунок виявлення відхилення фактичних витрат від планових (нормативних).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: логістика, фінансовий менеджмент, стратегічний менеджмент. Кореквізит: логістичний контролінг, оптимізація логістичних рішень.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна виробничо-господарська та фінансова характеристика об’єкта дослідження. Аналіз витрат підприємства (аналіз витрат звичайної діяльності, аналіз операційних витрат, аналіз виробничої собівартості продукції). Аналіз логістичних витрат. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (CVP). Оптимізація витрат підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, залік): здача курсового проекту.
Рекомендована література: 1. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. 2-ге вид. - К.: Лібра, 2004. – 704 с. 2. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз:теорія і практика: Підручник / За ред.. проф. А.Г. Загороднього. – Вид. 2-ге, перероб. І доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 440с. 3. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. – Львів.: НУ «Львівська політехніка», 2005. – 684 с. 4. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 319 с. 5. Управление затратами предприятия: Учебник для вузов. / Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. и др. /Под. общ. ред. Г.А. Краюхина. /5-е узд. Стандарт третьего поколения.– СПб.: Питер, 2012. – 592 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).