Логістичний менеджмент

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.07.E.103
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент, доцент кафедри МЛ Шандрівська О. Є.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - поглиблені знання та розуміння концептуально-методологічних та методико-прикладних засад логістичного менеджменту; - здатність продемонструвати знання, розуміння та критичне осмислення сучасних трендів, основних теорій та парадигм логістики; - здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних концепцій та технологій управління інтегрованими матеріальними потоками; - уміння визначати та прогнозувати стратегічні перспективи функціонування логістичних систем різних інтеграційних рівнів; - уміння планувати, розробляти та обґрунтовувати стратегічні та операційні логістичні рішення; - вміння здійснювати логістичний аудит.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: "Логістика та управління ланцюгами поставок" "Проектування логістичних систем" "Стратегічний менеджмент" - Кореквізити: "Логістичний контролінг" "Інформаційні системи і технології в логістиці" "Оптимізація логістичних рішень"
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і завдання логістичного менеджменту. Управління ланцюгом поставок. Інтеграція процесів у ланцюгу поставок. Обслуговування споживачів у ланцюгу поставок. Логістичні стратегії. Планування логістичної діяльності. Організаційні структури управління в логістиці. Аналіз показників логістичної діяльності. Оцінювання ефективності функціонування логістичних систем.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль: Письмове та усне опитування: 30 балів Іспит 70 балів
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Хтей Н. І. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: навчально-методичний посібник, за ред. Є. В. Крикавського. Львів, 2014. 196 с. 2. Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Хтей Н. І. Логістичний менеджмент: практикум; за ред. Є. В. Крикавського. Львів, 2014. 192 с. 3. Крикавський Є. В. Шандрівська О. Є. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика». Львів, 2013. 76 с. 4. Шандрівська О.Є., Патора Р. Обґрунтування логістичної стратегії підприємства: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика. Львів, 2013. 24 с. 5. Крикавський Є. В., Шандрівська О. Є. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу для студентів спеціальності 8.030601 «Логістика» Львів, 2013. 60 с. 6. Крикавський Є. В. Шандрівська О. Є. Електронний навчально-методичний комплекс «Логістичний менеджмент». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //vns.lp.edu.ua /moodle / course / view.php?id=10437. 7. Крикавський Є. В. Шандрівська О. Є. Електронний навчально-методичний комплекс «Логістичний менеджмент». Електронний ресурс. – Режим доступу: http: //vns.lp.edu.ua /moodle / course / view.php?id=8920. 8. Рекомендована література Базова 1. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник./ Є.В. Крикавський – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 648с. 2. Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Хтей Н. І. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: навчально-методичний посібник, за ред. Є. В. Крикавського. Львів, 2014. 196 с. 3. Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Хтей Н. І. Логістичний менеджмент: практикум; за ред. Є. В. Крикавського. Львів, 2014. 192 с. 4. Крикавський Є.В., Похильченко О.А., Чорнописька Н.В., Костюк О.С. та ін. Економіка логістики: навч. Посібник, за заг.ред. Є.В. Крикавського, О.А. Похильченко. Львів, 2014. 604 с. – (Сер. «Світ маркетингу і логістики». – Вип.7). Допоміжна 1. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: [підручник]/ Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., доп. і. перероб. – Житомир, 2001. – 544с. 2. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер; под общ. ред. B.C. Лукинского. - СПб.: Питер, 2004. -316 с. 3. Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Калач Н.Ю.та ін. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. Київ, 2001. 294 с. 4. Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 р. № 2174-р.// Урядовий кур'єр. – 2010. – № 240. – 22 грудня. 5. Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020": Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 6. Программа развития транзитно-транспортного потенциала на основе создания единой торгово-транспортной сети по технологи «ДООР-ТО-ДООР» (развитие интермодальных (комбинированных) перевозок) // Unf.org. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unf.org.ua/uploadfiles/fckeditor/file/presentation_02_ua.ppt. 7. Сергеев В.И. Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов / В.И. Сергеев. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 976 с. 8. Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. Вид. 2-ге переробл. і доповн. Тернопіль, 2010. 592 с. 9. Сіменко І. В., Косова Т. Д. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. Київ, 2013. 384 с. 10. Статистичний збірник «Україна у цифрах». 2017 рік.// За редакцією І. Є. Вернера // К.: ТОВ «Консультант», 2018. - с 241. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm. 11. Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент : підручник. 2-ге вид., стер. Київ, 2013. 375 с. 9. Інформаційні ресурси 1. Економічні показники розвитку підприємства. Managerhelp. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.managerhelp.org/hoks-448-1.html. 2. Електронна бібліотека Князева. Ebk. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua. 3. Жук І. Державна служба статистики України. Експрес-випуск. 2017 р. / І. Жук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/ukrstat/gov/ua/. 4. Офіційний портал Верховної Ради України. Zakon3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua./ 5. КВЕД-2014. Evrovektor. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://evrovektor.com/kved/2014. 6. Моніторинг ділової активності контрагентів. «You control» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://youcontrol.com. 7. Навчальні матеріали онлайн. Pidruchniki. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.