Маркетинг інновацій

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.02.O.065
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Карий Олег Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: • уміння спілкуватись рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях; • здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; • нести соціальну відповідальність за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Проектний менеджмент; • Управління інноваційним розвитком організацій.
Короткий зміст навчальної програми: Інновація як об’єкт маркетингової політики. Маркетингові дослідження ринку інновацій. Маркетингова товарна політика. Маркетинг технологічних інновацій. Цінова політика в інноваційній діяльності. Політика дистрибуції нового товару. Просування інновації на ринок
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30 %) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Чухрай Н.І. Управління інноваціями: навчальний посібник / Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 280 с. 2. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: Монографія / за ред.. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Папірус», 2010. – 624 с. 3. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.