Методологія та організація наукових досліджень

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Чорнописька Н.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: сутність понять та категорій методологій наукових досліджень; теоретичні та емпіричні методи дослідження; етапи та форми процесу наукового дослідження; сутність організації науково-дослідної роботи магістрів; • вміти: проводити наукові дослідження систем і процесів менеджменту; застосовувати сучасні методики та методичні прийоми у наукових дослідженнях; формувати опитувальні анкети; застосування автоматизованих систем обробки інформації у наукових дослідженнях; складати звіти з науково-дослідної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: філософія • Кореквізит: логістичне консультування
Короткий зміст навчальної програми: Методологія: сутність, зміст, поняття. Специфіка наукового пізнання. Основні етапи та форми процесу наукового дослідження. Рівні та методи наукового дослідження. Організація науково-дослідної роботи магістрів. Оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження в практику.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): розгляд ситуаційних вправ, практикуми, усне опитування • Підсумковий контроль (70%, іспит): тестування.
Рекомендована література: ? Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. – Київ: Лібра, 2004.- 344 с. ? Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 271 с. ? Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч.посіб. за ред.. д.е.н., проф.., акад.. НАПН України А.А. Мазаракі. – К. : КНЕУ, 2010. ? Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: О-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.