Міжнародний маркетинг

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.04.E.077
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародним маркетингом. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення ефективності міжнародної маркетингової діяльності.У результат 3. Уміння аналізувати чинники міжнародного середовища. 5. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародного маркетингу. 6. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародним маркетингом. Програмні результати навчання: 1. ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; 2. ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 3. ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; 4. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 5. ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 6. ПРНС 1. Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини зі стейкхолдерами (експортерами, імпортерами, споживачами, митно-брокерськими агенціями, державними органами влади, фінансово-кредитними, транспортними, логістичними, страховими, юридичними організаціями) у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 7. ПРНС 2. Досліджувати ринки ЄС, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, стратегічно планувати, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність ЄС. 8. ПРНС 1.1. Забезпечувати управлінський супровід збуту продукції на іноземних ринках на засадах оптимального поєднання інструментів комплексу маркетингу. 9. КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 10. КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. 11. АіВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 12. АіВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: 1. Міжнародний маркетинг: загальний огляд. 2. Економічне середовище міжнародного маркетингу. 3. Міжнародне політико-правове середовище. 4. Соціокультурне середовище міжнародного маркетингу. 5. Міжнародні маркетингові дослідження. 6. Аналіз міжнародної конкуренції. 7. Маркетингова товарна політика на світових ринках. 8. Міжнародна політика ціноутворення. 9. Збутова політика в міжнародному маркетингу. 10. Міжнародні канали розподілу продукції. 11. Міжнародна комунікаційна політика. 12. Управління міжнародним маркетингом.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне експрес-опитування (5%), захист лабораторних робіт (10%), виступи та презентації (10%), індивідуальне науково-дослідне завдання (5%) Екзаменаційний контроль (70%): письмова компонента (50%), усна компонента (20%)
Рекомендована література: 1. Дзюбіна К.О. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій для студентів базового напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: К.О. Дзюбіна. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. 2. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 152 с. 3. Сорока М.В. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій для студентів базового напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: Сорока М.В. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. – 84 с.

Міжнародний маркетинг (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.04.E.080
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародним маркетингом. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення ефективності міжнародної маркетингової діяльності. 3. Уміння аналізувати чинники міжнародного середовища. 4. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародного маркетингу. 5. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародним маркетингом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Європеєзнавство, Технології митного контролю
Короткий зміст навчальної програми: 1. Міжнародний маркетинг: загальний огляд. 2. Економічне середовище міжнародного маркетингу. 3. Міжнародне політико-правове середовище. 4. Соціокультурне середовище міжнародного маркетингу. 5. Міжнародні маркетингові дослідження. 6. Аналіз міжнародної конкуренції. 7. Маркетингова товарна політика на світових ринках. 8. Міжнародна політика ціноутворення. 9. Збутова політика в міжнародному маркетингу. 10. Міжнародні канали розподілу продукції. 11. Міжнародна комунікаційна політика. 12. Управління міжнародним маркетингом.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (25%): усне експрес-опитування (5%), захист лабораторних робіт (10%), виступи та презентації (5%), індивідуальне науково-дослідне завдання (5%) Екзаменаційний контроль (75%): письмова компонента (55%), усна компонента (20%)
Рекомендована література: 1. Дзюбіна К.О. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій для студентів базового напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: К.О. Дзюбіна. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. 2. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 152 с. 3. Сорока М.В. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій для студентів базового напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: Сорока М.В. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. – 84 с.