Оптимізація логістичних рішень

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.07.O.100
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доктор економічних наук, професор Крикавський Є.В., старший викладач Кузьо Н.Є.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: • знати: методологію проектування логістичних рішень, критерії оптимізації логістичних рішень, методи обґрунтування логістичних рішень, програмне забезпечення для обґрунтування і оптимізації логістичних рішень; • вміти: використовувати сучасні методи аналізу для обґрунтування логістичних рішень, визначати оптимальне розміщення об'єктів логістичної інфраструктури, проводити імітаційне моделювання логістичних систем та процесів; проводити оптимізацію матеріальних потоків в логістичних системах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: Проектування логістичних систем, Управління ланцюгами поставок • кореквізити: Логістика кризових ситуацій, Логістичний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Методологія проектування логістичних рішень. Критерії оптимізації та прийняття логістичних рішень. Методи обґрунтування логістичних рішень. Оптимальне розміщення об'єктів логістичної інфраструктури. Використання теорії графів і мереж для вирішення логістичних задач. Функціонально-вартісний аналіз в обґрунтуванні логістичних рішень. Імітаційне моделювання логістичних систем. Експертні методи обґрунтування логістичних рішень. Оптимізація розподілу ресурсів в логістичних системах. Моделі міжгалузевих балансів та їх використання та оптимізації матеріальних потоків. Інструментальні засоби формування та оптимізації логістичних рішень
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): виконання та захист лабораторних робіт; • Підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.
Рекомендована література: • Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Логістика». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007.– 136 с. • Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 684 с. • Машина Н.І. Математичні методи в економіці: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 148 с. • Савченко Л.В. Оптимізація рішень в логістиці: Теорія і практика. – К.: НТУ, 2007. – 248 с.

Оптимізація логістичних рішень (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.07.E.105
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: старший викладач Кузьо Н.Є.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: • знати: організацію ланцюга поставок на глобальному та регіональному рівні; методичний інструментарій моделювання ланцюга поставок, основні напрями та методи аналізу логістичних потоків, основні напрями прийняття логістичних рішень на макро- та мікрорівні; • уміти: моделювати ланцюги поставок на макро- та мікрорівні, використовувати економіко-математичні методи і моделі для формування ланцюгів поставок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: Проектування логістичних систем, Управління ланцюгами поставок • кореквізити: Оптимізація логістичних рішень, Логістичний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз логістичних процесів на підприємстві. Координація діяльності логістичної структури з іншими підрозділами. Моделювання логістичного ланцюга поставок. Обґрунтування логістичних рішень при формуванні ланцюга поставок
Методи та критерії оцінювання: • Підсумковий контроль (100%, залік): захист курсового проекту.
Рекомендована література: • Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 684 с. • Крикавський Є. Логістичні системи: Навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька. – 2-е вид. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. – 312 с. • Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика: Навч. посібник. – К.: Обрії, 2011. – 540 с. • Машина Н.І. Математичні методи в економіці: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 148 с. • Савченко Л.В. Оптимізація рішень в логістиці: Теорія і практика. – К.: НТУ, 2007. – 248 с. • Сергеев В.И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах - М.: Инфра-М, 2014. – 634 с.