Соціально-педагогічна служба в навчальних закладах

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: доц. Горохівська Тетяна Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати теоретичні основи соціальної педагогіки, теоретико-методологічні основи побудови соціально-педагогічної діяльності в навчальному закладі; • знати особливості побудови соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями дітей та підлітків в умовах навчально-виховного процесу; • вміти обирати оптимальні напрями, методи та форми соціально-педагогічного впливу з урахуванням фізичних, психічних, педагогічних та соціальних відхилень категорій дітей; • здійснювати пошук інформації для вирішення задач соціально-педагогічної сфери.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Професійна педагогіка та методи професійного навчання, • Методика викладання у загальноосвітньому навчальному закладі, • Психопедагогіка управління, • Інноваційні педагогічні технології.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності,її структура та функції. Технології, засоби, методи соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти. Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними дітьми в навчальних закладах. Особливості соціально-педагогічної роботи з хворими дітьми, дітьми-сиротами, обдарованими дітьми.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване), письмове опитування (есе, педагогічні задачі, індивідуальні домашні завдання) (100%, залік)
Рекомендована література: 1. Соціальна робота: технологічний аспект / За редакцією А.Й. Капської. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 352 с. 2. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник/ за ред. А.Й Капської. Київ : Центр навчальної літератури, 2000. 264 с. 3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури. 2003. 134 с.