Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.04.O.075
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: К.е.н., доцент Адамів Марта Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності» є оволодіння студентами теоретичними знаннями щодо класичних постулатів і сучасних тенденцій управління витратами у зовнішньоекономічній діяльності та практичними навиками конструктивного розв’язання конкретних професійних завдань у сфері управління витратами у зовнішньоекономічній діяльності із застосуванням класичних й інноваційних теорій та інструментів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності: СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. фахові компетентності спеціалізації: ФКС1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння класичної та сучасної теоретико-методологічної, методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій, форм і видів зовнішньоекономічною діяльністю. ФКС2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати зовнішньоекономічну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями. ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом). ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). програмні результати навчання спеціалізації: ПРНС1. Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини зі стейкхолдерами (експортерами, імпортерами, споживачами, митно-брокерськими агенціями, державними органами влади, фінансово-кредитними, транспортними, логістичними, страховими, юридичними організаціями) у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності. КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. АіВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АіВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Ділова кар’єра Стратегічний менеджмент Фінансовий менеджмент Проектний менеджмент Супутні і наступні навчальні дисципліни Вибіркова дисципліна Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Зміст та структура дисципліни «Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності» відображають основні положення, що стосуються отримання здобувачами освіти системних знань у сфері формування, впровадження та використання системи управління витратами підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках. Ключовою ціллю є розвиток у студентів практичних вмінь та опанування навичок у сфері управління витратами зовнішньоекономічної діяльності підприємства, зокрема щодо систематизації витрат у зовнішньоекономічній діяльності, ідентифікування витрат у зовнішньоекономічній діяльності за різними підходами, вибору та застосування методу калькулювання собівартості продукції, призначеної на експорт, планування витрат у зовнішньоекономічній діяльності, організування центрів відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності, мотивування працівників за економію витрат у зовнішньоекономічній діяльності, контролювання, діагностування та регулювання витрат у зовнішньоекономічній діяльності, розроблення та ухвалення управлінських рішень щодо оптимізування витрат у зовнішньоекономічній діяльності, виявлення факторів та резервів зниження витрат у зовнішньоекономічній діяльності.
Опис: Сутність і призначення управління витратами у зовнішньоекономічній діяльності. Витрати зовнішньоекономічної діяльності як об’єкт управління. Типологія витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Підходи до ідентифікування витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Планування витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Організування центрів відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності. Мотивування працівників за економію витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Контролювання, діагностування та регулювання витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Управлінські рішення щодо оптимізування витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Фактори та резерви зниження витрат у зовнішньоекономічній діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, що передбачає письмову (розв’язання екзаменаційного білету у вигляді тестових завдань, теоретичних запитань та задачі) та усну (відповіді на усні запитання) компоненти. Поточний контроль проводиться у формі оцінювання публічних доповідей та презентацій, виконання та захисту індивідуального комплексного завдання, виконання та захисту контрольних робіт.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання результатів навчання та досягнень студента здійснюється відповідно до інституційної 100-бальної шкали: 88-100 балів – атестований з оцінкою «відмінно»; 71-87 балів – атестований з оцінкою «добре»; 50-70 балів – атестований з оцінкою «задовільно»; 26-49 – «не атестований»; 00-25 балів – «не атестований» – оцінка «незадовільно».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Данилко, В.К., Кушніренко, О.М. & Марченко К.С. (2019). Управління витратами. Київ: Каравела. 2. Кузьмін, О.Є. & Данилюк, М.О., ред. (2017). Управління витратами. Івано-Франківськ: Симфонія форте 3. Кузьмін, О.Є., Мельник, О.Г. & Когут, У.І. (2014). Управління витратами на підприємствах. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 4. Кузьмін, О.Є., Мельник, О.Г., Петришин, Н.Я., Адамів, М.Є. & Чиркова, Ю.Л. (2020). Бюджетування та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Львів: Растр-7. 5. Мякота В. Себестоимость продукции: от выпуска до реализации / В. Мякота. – 2-е изд., перер. и допол. - Х.: Фактор, 2003. – 268 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).