Європеєзнавство

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Руда Мар'яна Володимирівна, к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович, д.е.н., проф.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства, вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення європейської інтеграції України; • здатність продемонструвати знання глобалізаційних та інтеграційних процесів у міжнародному економічному просторі та їх впливу на зовнішньоекономічну та митну діяльність на вітчизняних теренах; • здатність продемонструвати знання і розуміння параметрів та факторів сучасного міжнародного економічного середовища, інтеграційних та глобалізаційних процесів. • здатність досліджувати іноземні ринки, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, діагностувати та підвищувати міжнародну конкурентоспроможність підприємств. • здатність розуміння широкого спектру операцій, форм та видів зовнішньоекономічної діяльності та співпраці вітчизняних суб’єктів господарювання з партнерами з Європейського Союзу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Міжнародні організації та транснаціональні корпорації, • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, • Міжнародне кредитування і валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, • Управління міжнародними програмами та проектами.
Короткий зміст навчальної програми: Європейський Союз і його складові. Етапи європейської інтеграції. Структура і особливості загальноєвропейських інституцій. Конституція та інституційна реформа Європейського Союзу. Економічна інтеграція держав Європейського Союзу та її наслідки. Право Європейського Союзу. Політична інтеграція країн Європейського Союзу. Європейський Союз та його громадяни. Суперечності членства в Європейському Союзі. Засади субсидіарності та еластичності. Транскордонне співробітництво в сучасній Європі. Значення євро регіонів. Тенденції та механізми розширення Європейського Союзу на схід. Євроінтеграція України. Нормативно-правова основа та інституційне забезпечення співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Торгівельна політика Європейського Союзу. Політика Європейського Союзу у галузі захисту прав споживача.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: публічні виступи на практичних заняттях, експрес-опитування, індивідуальне науково-дослідне завдання, участь в колоквіумах, рольових іграх (30 %); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен: письмово-усна форма (70 %).
Рекомендована література: 1. Горюнова Є. Євроінтеграція: навч. посіб. / Є. О. Горюнова. – К. : Академвидав, 2013. – С. 178–203. 2. Довідник з європейської інтеграції / під ред. О. П. Черниш. – Львів : Магнолія, 2006. – 383 с. 3. Емерсон М. Поглиблення відносин між ЄС та Україною / М. Емерсон, В. Мовчан. – К.: Центр політичних досліджень (CEPS). – 2016 . – 255 с. 4. Мельник О.Г., Горбаль Н.І., Руда М.В. Аналізування досвіду впровадження принципів циркулярної економіки в країнах Європейського Союзу // Підвищення конкурентоспроможності ЄС: циркулярна економіка: монографія / за ред. О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, Н.І. Горбаль. – Львів: Міські інформаційні системи, 2021 – 190 с. - С. 6-19.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).