Соціоніка

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.01.E.057
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Гальків Любов Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціоніка» є формування системи теоретичних знань, а також набуття практичних навичок використання інструментів соціоніки в управлінні. Поставлена мета досягається оволодінням системою логічних, методологічних прийомів соціоніки та набуттям навичок їх застосування відповідно до завдань, які стоять перед системою управління організацією.
Завдання: Загальні компетентності: 1. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Фахові компетентності: 1. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; ефективного самоменеджменту; 2. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми; 3. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. 4. Здатність застосовувати одержані знання та розуміння ресурсного забезпечення бізнесу, що лежать в основі достатнього та необхідного обсягу матеріальних та нематеріальних активів, інтелектуального капіталу, фінансових та інформаційних ресурсів. 5. Здатність використовувати сучасне програмне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері управління організаціями різних видів діяльності.
Результати навчання: Програмні результати навчання: 1. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; 2. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 3. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; 4. Розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання; 5. Працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції. Mетоди навчання і викладання: - лекційні та лабораторні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. - самостійна робота: репродуктивний метод. Методи оцінювання досягнення результатів навчання: - під час поточного контролю: вибіркове усне опитування; інтерпретація результатів виконаних лабораторних робіт, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо; - екзамен – письмове опитування, тестовий контроль.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Менеджмент кореквізити: Управління персоналом в електронному бізнесі
Короткий зміст навчальної програми: Вступ у соціоніку, теоретичні витоки типології особистості. Соціонічна методологія. Соціонічні технології в кадровому менеджменті. Основи психодіагностики. Технології візуальної психодіагностики. Соціально-психологічні аспекти розвитку людського потенціалу.
Опис: Вступ у соціоніку, теоретичні витоки типології особистості. Соціонічна методологія. Соціонічні технології в кадровому менеджменті. Основи психодіагностики. Технології візуальної психодіагностики. Соціально-психологічні аспекти розвитку людського потенціалу.
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з лабораторних робіт (20 балів). - тестування знань (10 балів). - екзаменаційний контроль (40 балів - письмова компонента, 30 балів - усна компонента).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - захист лабораторної роботи (оцінка якості виконання роботи, її оформлення і відповідей на запитання за темою завантаженої у ВНС е-версії лабораторної роботи); тестування знань (оцінка результатів тестування знань у ВНС), оцінка активності внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо (оцінка результатів роботи в аудиторії та самостійної роботи). Підсумковий контроль - екзаменаційний контроль (письмова компонента - тестування, задачі; усна компонента - пояснення логіки та інтерпретація результатів вирішення задач).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Гальків Л.І. Соціоніка : конспект лекцій / Л. І. Гальків. – Львів : 2016. - 43 с. 2. Соціоніка : навч.-метод. посібник / Г. В. Чуйко, М. І. Комісарик ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. - 103 с. 3. Романенко Ю. В. Механізми символічної інтеракції в комунікаціях, політиці, мистецтві: візуально-аналітичний та соціосимволічний аспекти: монографія. / Ю. В.Романенко, Л. О. Скідін– К.: ДУІКТ, 2011. – 300 с. 4. Богоявленська, Ю. В. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики) : монографія / Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар, Є. І. Ходаківський ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир : ЖДТУ, 2007. — 700 с. . 5. Моделювання соціально-психологічних систем: теоретико-прикладний аспект : моногр. / В. Й. Бочелюк (ред.) ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2008. — 310 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).