Фінансова грамотність

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.M.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологій управління
Лектор: д.е.н., проф. Ільчук П.Г.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни „Фінансова грамотність” є набуття здатності здобувачами освіти вирішувати спеціалізовані завдання інноваційного характеру шляхом оволодіння знань щодо застосування концепцій фінансового планування і прогнозування вартості досягнення фінансових цілей, розуміння методів здійснення платежів із використанням готівки, безготівкових коштів, електронних грошей; ознайомлення з платіжними системами, ознайомлення із поняттям інвестування, методами та основними інструментами інвестування, усвідомлення сутності та видів ризиків (у тому числі фінансових ризиків), способів управління ними, в тому числі і у системі управління проектами. Результатами навчання є вміння та навики приймати ефективні фінансові рішення в управлінні особистими фінансами.
Завдання: загальні компетентності: 1) ЗК 3. Здатність застосовувати одержані знання у реальних практичних ситуаціях у сфері менеджменту; 2) ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 3) ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 4) ЗК 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення у сфері менеджменту; 5) ЗК 12. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 6) ЗК 13. Здатність розробляти проекти та управляти проектами і програмами; фахові компетентності: 1) ФК 2. Поглиблені знання та розуміння теоретико-прикладної бази широкого спектру різновидів менеджменту; 2) ФК 3. Поглиблені знання теоретико-прикладних засад формування і розвитку ділової кар’єри у сфері менеджменту; 3) ФК 5. Поглиблені знання нормативно-правової бази функціонування організацій різних форм власності і видів діяльності та управління ними; 4) ФК 7. Уміння визначати та прогнозувати стратегічні перспективи функціонування організацій; 5) ФК 11. Здатність обирати та практично застосовувати широкий спектр інструментів у різних функціональних сферах менеджменту; 6) ФК 13. Здатність обирати та практично застосовувати сучасне програмно-технічне та інформаційно-комунікаційне забезпечення у сфері менеджменту. 7) ФКС 3. Поглиблені знання і розуміння глобалізаційних та інтеграційних процесів у бізнес-середовищі та їх впливу на проектну діяльність; 8) ФКС 6. Уміння здійснювати управління витратами в проектній діяльності на засадах пошуку напрямів та резервів їх оптимізування; 9) ФКС 8. Уміння управляти комплексними маркетинговими дослідженнями бізнес-середовища; 10) ФКС 11. Здатність забезпечувати інформаційно-документальний супровід проектної діяльності.
Результати навчання: РН1 (ЗН 1 Здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку стратегічного, проектного, фінансового менеджменту) РН2 (ЗН 3 Здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства) РН3 (ЗН 5 Здатність продемонструвати поглиблені знання з професійно-орієнтованих дисциплін та розуміння сучасних методів проактивного розвитку товарної, операційної, маркетингової, логістичної, фінансової та інших сфер діяльності організації) РН4 (ЗН 6 Здатність продемонструвати знання та розуміння параметрів і факторів впливу на розвиток організацій, уміння досліджувати бізнес-середовище) РН5 (ЗН 8 Здатність продемонструвати поглиблені знання сучасних методів обґрунтування проектних рішень на підставі формування та порівняння проектних альтернатив в умовах ризику, зумовленого невизначеністю бізнес-середовища та конфліктністю інтересів стейкхолдерів) РН6 (УМ 3 Застосовувати програмні засоби та інформаційні технології при виконанні проектів і програм) РН7 (УМ 5 Ідентифікувати витрати на виконання проекту, програми за бухгалтерськими, податковими та управлінськими підходами, групувати їх за калькуляційними статтями та економічними елементами, формувати бюджет проекту, програми) РН8 (УМ 6 Здійснювати аналіз, оцінювати ризики та ефективність проекту, програми)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент Прийняття проектних рішень Фінансове планування та проектне бюджетування
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни „Фінансова грамотність” передбачає оволодіння знаннями щодо функціонування фінансового сектора в економічній системі, основ інвестування, в тому числі індивідуального, а також набуття практичних навиків фінансового планування життя, використання фінансових технологій та протидії фінансовому шахрайству.
Опис: Фінансова грамотність та роль грошей у суспільстві Особисті фінанси Заощадження та інвестування Вплив інфляції на добробут населення Приватне підприємництво, податки і податкова культура Грошові розрахунки та фінансові технології Кредитування Фінансове шахрайство і особиста фінансова безпека
Методи та критерії оцінювання: Вибіркове усне опитування на лекціях та практичних заняттях, усний або письмово-усний поточний контроль, письмова контрольна робота, виконання індивідуального завдання, комп’ютерне тестування. Під час дистанційної роботи (у тому числі за умов карантину) передбачається співбесіда зі здобувачами освіти під час проведення відеоконференцій на лекційних та практичних заняттях. Дистанційні заняття проводяться на платформах MS Teams та ZOOM.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань здобувачів освіти за дисципліною „Фінансова грамотність” відбувається на основі оцінювання активності під час занять та усного опитування, тестування, а також виконання і захисту контрольної роботи. Активність під час занять, усного опитування та тестування (або виконання індивідуального завдання) здобувачів освіти оцінюється у 90 балів. Виконання та захист контрольної роботи здобувачами освіти оцінюється у 10 балів. Критерії оцінювання усного опитування та тестування: - оцінку 80-90 балів отримує здобувач освіти, котрий правильно та повністю виконав усі тестові завдання, дав правильно та вичерпно відповіді на усі усні запитання викладача за матеріалами курсу, а також активно впродовж курсу брав участь у обговоренні матеріалів та надавав власні пропозиції щодо дослідження окремих аспектів фінансової грамотності. Допускаються уточнення здобувачем освіти у викладача окремих елементів виконання практичних завдань, які в цілому не ставлять під сумнів високий рівень знань здобувача освіти - оцінку 60-80 балів отримує здобувач освіти, котрий допустив незначні помилки у тестових завданнях, не на усі усні запитання викладача дав правильно та вичерпно відповіді за матеріалами курсу, а також менш активно впродовж курсу брав участь у обговоренні матеріалів та надавав власні пропозиції щодо дослідження окремих аспектів фінансової грамотності. Допускаються уточнення здобувачем освіти у викладача окремих елементів виконання практичних завдань, які в цілому не ставлять під сумнів високий рівень знань здобувача освіти - оцінку 1-60 балів отримує здобувач освіти, котрий допустив значні помилки у тестових завданнях, на більшість усних запитань викладача дав неправильні відповіді за матеріалами курсу, а також не брав активної участі впродовж курсу у обговоренні матеріалів та не надавав власні пропозиції щодо дослідження окремих аспектів фінансової грамотності. Допускаються невиконання здобувачем освіти окремих елементів практичних завдань, що в цілому ставить під сумнів задовільний рівень знань здобувача освіти - оцінку 0 балів отримує здобувач освіти, котрий допустив критичні помилки у тестових завданнях, на усні запитання викладача дав неправильні відповіді за матеріалами курсу, а також не брав активної участі впродовж курсу у обговоренні матеріалів та не надавав власні пропозиції щодо дослідження окремих аспектів фінансової грамотності. Допускаються невиконання здобувачем освіти окремих елементів практичних завдань, що в цілому ставить під сумнів задовільний рівень знань здобувача освіти Критерії оцінювання результатів виконання та захисту контрольної роботи: - оцінку 8-10 балів отримує здобувач освіти, котрий правильно та повністю виконав усі завдання до контрольної роботи, оформив відповідно до вимог письмову записку з контрольної роботи, дав правильно та вичерпно відповіді на усі додаткові запитання викладача стосовно ходу виконання контрольної роботи як в межах завдань, поставлених у даній контрольній роботі так і в межах усіх тем дисципліни „Фінансова грамотність”. Допускаються незначні похибки у відповідях здобувача освіти на запитання викладача чи оформленні письмової записки з контрольної роботи, які в цілому не ставлять під сумнів високий рівень знань здобувачем освіти усіх тем дисципліни „Фінансова грамотність” - оцінку 6-8 балів отримує здобувач освіти, котрий повністю виконав усі завдання до контрольної роботи, оформив відповідно до вимог письмову записку з контрольної роботи, однак допустив незначні помилки у ході виконання контрольної роботи або у відповідях на додаткові запитання викладача стосовно виконання контрольної роботи як в межах завдань, поставлених у даній контрольній роботі так і в межах усіх тем дисципліни „Фінансова грамотність”. Допускаються похибки у відповідях здобувача освіти на запитання викладача чи оформленні письмової записки з контрольної роботи, які можуть призвести до помилкового підсумкового результату виконання окремих завдань контрольної роботи або ставлять під сумнів належний рівень знань здобувачем освіти усіх тем дисципліни „Фінансова грамотність” - оцінку 1-60 балів отримує здобувач освіти, котрий повністю виконав усі завдання до контрольної роботи, оформив відповідно до вимог письмову записку з контрольної роботи, однак допустив значні помилки у ході виконання контрольної роботи або у відповідях на додаткові запитання викладача стосовно виконання контрольної роботи як в межах завдань, поставлених у даній контрольній роботі так і в межах усіх тем дисципліни „Фінансова грамотність”. Допускаються значні похибки у відповідях здобувача освіти на запитання викладача чи оформленні письмової записки з контрольної роботи, які призводять до помилкового підсумкового результату виконання окремих завдань контрольної роботи та ставлять під сумнів належний рівень знань здобувачем освіти усіх тем дисципліни „Фінансова грамотність” - оцінку 0 балів отримує здобувач освіти, котрий не виконав усі завдання до контрольної роботи або не оформив письмову записку з контрольної роботи, допустив значні помилки у ході виконання контрольної роботи або у відповідях на додаткові запитання викладача стосовно виконання контрольної роботи як в межах завдань, поставлених у даній контрольній роботі так і в межах усіх тем дисципліни „Фінансова грамотність”, які призводять до помилкового підсумкового результату виконання контрольної роботи та ставлять під сумнів знання здобувачем освіти матеріалу дисципліни „Фінансова грамотність” в обсягу, передбаченому вимогами робочої програми
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль Мах = 90 Контрольна робота - 10
Рекомендована література: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансова грамотність» [Електронний ресурс] / П. Г. Ільчук – Львів, 2022. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – К., 2019. – 272 с. Фінансова грамотність : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – К., 2014. – 316 с. Кізима Т.О. Методика викладання фінансової грамотності: навч. посіб. / Т.О. Кізима, В.В. Письменний, С.Л. Коваль, Н.І. Карпишин та ін.; за ред. д.е.н., професора Кізими Т.О. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. 200 с. Фінансово-економічна грамотність: підручник [у 2-х частинах]. Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. О.Б. Жихор, О.В. Димченко. Київ: Видавничий дім «Кондор». 2017. 1024 с. Відкриті родинні студії «Фінансова мудрість родинної педагогіки»: навч.-метод. посібник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – К., 2016. – 251 с. Спецкурс із фінансової грамотності для підвищення кваліфікації педагогів основної школи: навч.-метод. посібник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – К., 2016. – 120 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).