Управління витратами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.05.O.090
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: К.е.н., доцент Адамів Марта Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління витратами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності» є оволодіння студентами теоретичними знаннями щодо класичних постулатів і сучасних тенденцій управління витратами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та практичними навиками конструктивного розв’язання конкретних професійних завдань у сфері управління витратами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності із застосуванням класичних й інноваційних теорій та інструментів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності: СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. ФКС1. Здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння вітчизняної та міжнародної методико-прикладної та нормативно-правової бази управління широким спектром операцій митної діяльності на різних рівнях. ФКС2. Здатність планувати, організовувати, контролювати та регулювати митну діяльність на різних рівнях, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері митної діяльності.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями. ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом). ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). ПРНС1. Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини з вітчизняними та іноземними митними органами, органами державного контролю, митно-брокерськими агенціями, транспортними, логістичними, страховими, юридичними, складськими, спеціалізованими митними організаціями у процесі здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів. КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. АіВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АіВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Ділова кар’єра Фінансовий менеджмент Стратегічний менеджмент Проектний менеджмент Наступні навчальні дисицпліни: Вибіркова дисципліна Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Зміст та структура дисципліни «Управління витратами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності» відображають основні положення, що стосуються отримання здобувачами освіти системних знань у сфері формування, впровадження та використання системи управління витратами підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках. Ключовою ціллю є розвиток у студентів практичних вмінь та опанування навичок у сфері управління витратами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема щодо систематизації витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, ідентифікування витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за різними підходами, вибору та застосування методу калькулювання собівартості продукції, призначеної на експорт, планування витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, організування центрів відповідальності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, мотивування працівників за економію витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, контролювання, діагностування та регулювання витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, розроблення та ухвалення управлінських рішень щодо оптимізування витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, виявлення факторів та резервів зниження витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Опис: Сутність і призначення управління витратами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Витрати зовнішньоекономічної діяльності як об’єкт управління. Типологія витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Підходи до ідентифікування витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Методи калькулювання собівартості продукції, призначеної на експорт. Планування витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Організування центрів відповідальності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Мотивування працівників за економію витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Контролювання, діагностування та регулювання витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Управлінські рішення щодо оптимізування витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Фактори та резерви зниження витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, що передбачає письмову (розв’язання екзаменаційного білету у вигляді тестових завдань, теоретичних запитань та задачі) та усну (відповіді на усні запитання) компоненти. Поточний контроль проводиться у формі оцінювання публічних доповідей та презентацій, виконання та захисту індивідуального комплексного завдання, виконання та захисту контрольних робіт.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання результатів навчання та досягнень студента здійснюється відповідно до інституційної 100-бальної шкали: 88-100 балів – атестований з оцінкою «відмінно»; 71-87 балів – атестований з оцінкою «добре»; 50-70 балів – атестований з оцінкою «задовільно»; 26-49 – «не атестований»; 00-25 балів – «не атестований» – оцінка «незадовільно».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Данилко, В.К., Кушніренко, О.М. & Марченко К.С. (2019). Управління витратами. Київ: Каравела. 2. Кузьмін, О.Є. & Данилюк, М.О., ред. (2017). Управління витратами. Івано-Франківськ: Симфонія форте 3. Кузьмін, О.Є., Мельник, О.Г. & Когут, У.І. (2014). Управління витратами на підприємствах. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 4. Кузьмін, О.Є., Мельник, О.Г., Петришин, Н.Я., Адамів, М.Є. & Чиркова, Ю.Л. (2020). Бюджетування та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Львів: Растр-7. 5. Мякота В. Себестоимость продукции: от выпуска до реализации / В. Мякота. – 2-е изд., перер. и допол. - Х.: Фактор, 2003. – 268 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).