Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.035
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.036
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: старший викладач Бондаренко Ю.Г.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: - уміти працювати з інформаційними джерелами з метою ознайомлення з навчально-методичними матеріалами, науковою діяльністю кафедри; - вміти використовувати сучасні методи збирання, аналізу та оброблення наукової інформації; - закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін за магістерською програмою; - володіти вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, публікацій, доповідей; - здатність формування уявлень про сучасні інформаційні технології наукової інформації та навичок самоосвіти і самовдосконалення; - знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізити: методологія наукових досліджень, проектний менеджмент, стратегічний менеджмент, фінансовий менеджмент, удосконалення діючої системи менеджменту організації, фінансово-економічне обґрунтування доцільності проектного рішення • кореквізити: науковий практикум, виконання магістерської кваліфікаційної роботи, захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з номенклатурою справ кафедри. Аналізування наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри «Менеджменту організацій». Формування і виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру після проходження практики за темою магістерської роботи. Розроблення методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів (спостереження, анкетування, моделювання тощо). Підготовка рукопису тез або статті за науковою проблематикою кафедри.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • письмовий звіт про проходження практики (30%) • підсумковий контроль (залік): усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. М. М. Фіцула. Педагогіка вищої школи / Фіцула. М. М./ Навчальний посібник. Київ. «Академвидав». 2006 2. З. Н. Курлянд Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд. Р. І. Хмелюк, А. В Семенова та ін./ за ред. З.Н. Курлянд. – К. : Знання, 2007.– 495 c. 3. Економіка підприємства [Текст] : підручник для вищої школи / за заг. ред. Л. Г. Мельника. - Суми: Університетська книга, 2012. - 864 с. 4. Л.О.Болтянська Економіка підприємства: навчальний посібник / Л.О.Болтянська, Л.О.Андрєєва, О.І. Лисак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с. 5. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник / Є.В. Мних. - К.: Знання, 2011. – 630 с. 6. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: підручник / Г.В. Осовська, Л.Ц. Масловська, О.А. Осовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 366 с. 7. І.В. Чумаченко Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 673 с.

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.034
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: проф. Двуліт Зоряна Петрівна проф. Завербний Андрій Степанович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння студентами теоретичними знаннями щодо застосування методологій, методик та методичних прийомів, класичних і сучасних теорій та інструментів менеджменту з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей
Завдання: 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. 2. Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати. 3. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту. 4. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи і моделі для аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту.
Результати навчання: 1. Ретельне вивчення стану об’єкта дослідження з акцентуванням уваги на аналізуванні величини і структури собівартості продукції (послуг). 2. Оцінювання та аналізування стратегічного показника, який характеризує діяльність об’єкта дослідження. 3. Розроблення та прийняття конкретних правильних управлінських рішень (формування заходів) щодо виявлення та вирішення проблем у сфері виробничо-господарської і міжнародної економічної (зовнішньоекономічної) діяльності об’єкта дослідження. 4. Теоретичне та за можливості – аналітичне обґрунтування пропозицій. 5. Коректне оформлення, грамотне презентування і захист звіту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності; • Митна справа; • Технологія зовнішньоекономічних операцій.
Короткий зміст навчальної програми: • формування і розвиток професійних знань у галузі менеджменту, закріплення набутих теоретичних знань із дисциплін магістерської програми; • оволодіння необхідними професійними компетенціями за обраним напрямом спеціальної підготовки; • збір матеріалу для якісного підготовлення тез або статті. Головні завдання навчально-дослідницької практики студентів полягають у: • ознайомленні з навчально-методичними матеріалами кафедри (впродовж 1 тижня практики); • вивченні наукової діяльності кафедри (впродовж 1 тижня практики); • підготовці наукової доповіді за науковими напрямами кафедри та підготовці тез або статті за цією доповіддю (впродовж 1 тижня практики); Окрім цього, до завдань практики ще належать наступні: • оволодіння сучасною методологією наукового дослідження; • закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін за магістерською програмою; • оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та оброблення наукової інформації; • оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, публікацій, доповідей; • формування уявлень про сучасні інформаційні технології наукової інформації; • формування навичок самоосвіти і самовдосконалення, сприяння активізації науково-дослідної діяльності магістрантів тощо.
Опис: Цілі навчально-дослідної практики магістрів: • формування і розвиток професійних знань у галузі менеджменту, закріплення набутих теоретичних знань із дисциплін магістерської програми; • оволодіння необхідними професійними компетенціями за обраним напрямом спеціальної підготовки; • збір матеріалу для якісного підготовлення тез або статті. Головні завдання навчально-дослідницької практики студентів полягають у: • ознайомленні з навчально-методичними матеріалами кафедри (впродовж 1 тижня практики); • вивченні наукової діяльності кафедри (впродовж 1 тижня практики); • підготовці наукової доповіді за науковими напрямами кафедри та підготовці тез або статті за цією доповіддю (впродовж 1 тижня практики); Окрім цього, до завдань практики ще належать наступні: • оволодіння сучасною методологією наукового дослідження; • закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін за магістерською програмою; • оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та оброблення наукової інформації; • оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, публікацій, доповідей; • формування уявлень про сучасні інформаційні технології наукової інформації; • формування навичок самоосвіти і самовдосконалення, сприяння активізації науково-дослідної діяльності магістрантів тощо.
Методи та критерії оцінювання: Змістове наповнення роботи: 60%; Оформлення роботи: 20%; Усна компонента: 20%.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів під час поточного та семестрового контролю з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим ректором Національного університету «Львівська політехніка» від 30 серпня 2018 р.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Проміжний контроль (100 балів): усне експрес-опитування (30 балів), індивідуальне науково-дослідне завдання (70 балів)
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до проходження практики та виконання дипломних робіт для студентів галузі знань, "Менеджмент і адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю.Григор’єв, Р.З. Дарміць, Н.Р. Возний. О.О.Маслак – Львів, 2012. – 56 с.№4429 від 14.09.2012р. 2. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. / Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Карп’як Я.С.– Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 512с. 3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.Мукан О.В. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій: Навч.посібник. - Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 338с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).