Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.029
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.030
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Гальків Любов Іванівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни "Спецкурс з наукових досліджень спеціальності" полягає у формуванні системи теоретичних знань, а також набуття практичних навичок у галузі наукових досліджень, методів організації та проведення науково-дослідних робіт.
Завдання: Загальні компетентності: 1. здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог; 2. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Фахові компетентності: 1. здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; 2. здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.
Результати навчання: – здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства; – використовувати основні складові креативності в інноваційному менеджменті, застосовувати сучасні методи генерації інноваційних ідей, формувати креативне середовище та розробляти варіанти інноваційного розвитку організацій; – уміння спілкуватись рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі; – здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - прореквізити: Проектний менеджмент, Економіка бізнесу. - кореквізити: Наукові дослідження і семінари за їх тематикою.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ у спецкурс з наукових досліджень. Наукове пізнання та наукове дослідження. Логіка наукового дослідження. Загальні методи наукових досліджень. Евристичні методи наукових досліджень. Синергетичні методи в економічних дослідженнях. Економіко-статистичні методи. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Оприлюднення результатів наукового пошуку.
Опис: Вступ у спецкурс з наукових досліджень. Наукове пізнання та наукове дослідження. Логіка наукового дослідження. Загальні методи наукових досліджень. Евристичні методи наукових досліджень. Синергетичні методи в економічних дослідженнях. Економіко-статистичні методи. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Оприлюднення результатів наукового пошуку.
Методи та критерії оцінювання: - виконання і захист лабораторних робіт, тестування знань (100 %)
Критерії оцінювання результатів навчання: Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі: - виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою з дисципліни; - глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; - вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; - характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідовність тощо); - вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; - вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. Сума балів, які здобувач освіти може отримати за один семестр з навчальної дисципліни, складається з балів, нарахованих йому за засвоєння змістових модулів, індивідуальну і самостійну роботу та всі види контролю.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Антошкіна Л.І. Методологія економічних досліджень: підручник / Л.І.Антошкіна, Д.М.Стеченко. – К.: Знання, 2015. – 311с . 2. Білим П. А. Основи наукових досліджень : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 40 с. 3. Власенко Л. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник / Л Власенко., А.Ладанюк, В. Кишенько: Ліра-К, 2018. – 352 с. 4. Гальків Л. І. Спецкурс з наукових досліджень спеціальності : конспект лекцій / Л. І. Гальків. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2019. – 83 с. 5. Гальків Л. І. Спецкурс з наукових досліджень спеціальності. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів другого рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» / Л. І. Гальків. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2018. – 25 с. 6. Гальків Л. І. Наукові дослідження з проблем міжнародного туризму: статистична бібліографія наукових статей / Л. І. Гальків, Г. Я. Дутка // Ефективна економіка [Електронне фахове видання] Дніпропетровський державний аграрний університет – 2018. – № 12 7. Гальків Л. І. Статистична бібліографія наукових досліджень з проблем процесно-орієнтованого управління в Україні / Л. І. Гальків, Д. В. Грищук // Економіка і регіон. Наук. вісник ПолтНТУ. – Полтава, Національний технічний ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2016. –№1(56). – С.25-30. 8. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / [Матковський С. О., Вдовин М. Л., Гринькевич О. С., Зомчак Л. М., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т. В.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 377 с. 9. Методологія та організація наукових досліджень / М. Євтушенко, М. Хижняк – К : Центр навчальної літератури, 2019. – 350 с. 10. Мокін Б. І. Методика та організація наукових досліджень : навч. посібник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 180 с.

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.028
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: д.е.н., проф. Двуліт З.П.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни «Спецкурс з наукових досліджень спеціальності» є оволодіння студентами практичними знаннями щодо застосування методологій, методик та методичних прийомів у наукових дослідженнях при написанні наукової статті, класичних і сучасних теорій та інструментів менеджменту за широким спектром його різновидів в умовах невизначеності.
Завдання: загальні компетентності: 1. ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: 1. СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. 2. СК9. Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати. 3. СК11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту.
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень. 2. Уміння використовувати основні складові креативності в інноваційному менеджменті, застосовувати сучасні методи генерації інноваційних ідей, формувати креативне середовище та розробляти варіанти інноваційного розвитку організацій. 3. Уміння спілкуватись рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Філософія. 2. Історичні парадигми та сучасні теорії менеджменту. 3. Наукові дослідження та семінари за їх тематикою.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність понять і категорій основ наукових досліджень спеціальності; процес наукового дослідження спеціальності; об’єкти наукового дослідження спеціальності; методи наукового дослідження спеціальності; етапи та форми процесу наукового дослідження спеціальності; типологія методів наукового пізнання; зміст та структура процесу наукового дослідження спеціальності; оформлення результатів наукових досліджень спеціальності та впровадження їх у практику; інформаційне забезпечення процесу наукового дослідження спеціальності.
Опис: Сутність понять і категорій основ наукових досліджень спеціальності; процес наукового дослідження спеціальності; об’єкти наукового дослідження спеціальності; методи наукового дослідження спеціальності; етапи та форми процесу наукового дослідження спеціальності; типологія методів наукового пізнання; зміст та структура процесу наукового дослідження спеціальності; оформлення результатів наукових досліджень спеціальності та впровадження їх у практику; інформаційне забезпечення процесу наукового дослідження спеціальності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100 балів): лабораторні роботи (90 балів), усне експрес-опитування (10 балів)
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання результатів навчання та досягнень студента здійснюється відповідно до інституційної 100-бальної шкали: 88-100 балів – атестований з оцінкою «відмінно»; 71-87 балів – атестований з оцінкою «добре»; 50-70 балів – атестований з оцінкою «задовільно»; 26-49 – «не атестований»; 00-25 балів – «не атестований» – оцінка «незадовільно».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів під час поточного та семестрового контролю з навчальної дисципліни «Наукові дослідження та семінари за їх тематикою» проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим ректором Національного університету «Львівська політехніка» від 30 серпня 2018 р.
Рекомендована література: 1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. 2. Воронкова В. Г. Філософія: Навч. посіб. – К., 2004. – 464 с. 3. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження.: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 4. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / І.М. Грищенко. – К., 2001. – 185 с. 5. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посіб. ; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2010. – 280 с. 6. Єріна A.M. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / A.M. Єріна. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с. 7. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посіб. / О.В. Клименюк. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с. 8. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження / С.В. Мочерний. – Л. : Світ, 2001. – 416 с. 9. Пілюшенко В. Л., Шкрабак І. В., Словенко Е. І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч. посіб. – К.: Лібра, 2004. – 344 с. 10. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підручник / Стеченко Д.М., Чмир О.С. – К.: Знання, 2005. – 317 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35)