Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.026
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.027
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., доц. Новаківський Ігор Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: - знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для формування економічної системи управління організацій в умовах глобалізації та інформатизації; - здатність продемонструвати базові знання у сфері стратегічного, операційного, інноваційного, антикризового, фінансового, інвестиційного, антисипативного, креативного управління організаціями та їх підрозділами; - вміння виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; - вміння використовувати сучасні методи і засоби формування інноваційних стратегій та підвищення конкурентоспроможності організацій; вміння демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації; - здатність розв’язувати практичні економічні завдання у процесі управління конкурентоспроможністю інноваційної туристичної організації, що передбачає застосування відповідних методів, інструментів і моделей; - вміння демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним; - донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: кореквізити: Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей
Короткий зміст навчальної програми: Пошук літератури за темою магістерської роботи. Формулювання мети і завдань магістерського дослідження. Визначення об’єкту і предмету дослідження. Підготовка презентації та виступу за теоретичною частиною магістерської роботи. Визначення економіко-математичної моделі для розв’язання завдань магістерської роботи. Підготовка матеріалів для друку, підготовка до рецензування, пересилання матеріалів
Опис: Пошук літератури за темою магістерської роботи. Формулювання мети і завдань магістерського дослідження. Визначення об’єкту і предмету дослідження. Підготовка презентації та виступу за теоретичною частиною магістерської роботи. Визначення економіко-математичної моделі для розв’язання завдань магістерської роботи. Підготовка матеріалів для друку, підготовка до рецензування, пересилання матеріалів
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, представлення презентацій, підготовка тез (60 %) - підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (40%)
Критерії оцінювання результатів навчання: • Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; • Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; • Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. • Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: • Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; • Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; • Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. • Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економ, спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Вища школа, 2011. – 271 с. 2. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: «Слово», 2009. – 240 с. 3. Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами : Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.050209 „Менеджмент інноваційної діяльності”. / І.І., Новаківський, І.Я. Кулиняк // - Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. – 52 с. 4. Новаківський І.І. Інформаційні системи в менеджменті: адаптивний підхід. Підручник / І.І. Новаківський, І.І. Грибик, Н.В. Смолінська – -К: Вид-вничий дім «Кондор» 2019. – 440 с.Петрович Й.М. Управління інноваційними проектами: навч. посібник / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський ; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 316 с. 5. Петрович Й.М. Управління проектами: підручник / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський ; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 396 с. 6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 6-є видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2011. – 311 с.

Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.025
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: д.е.н., проф. Завербний Андрій Степанович д.е.н., проф. Двуліт Зоряна Петрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами практичними знаннями щодо застосування методологій, методик та методичних прийомів у наукових дослідженнях, класичних і сучасних теорій та інструментів менеджменту за широким спектром його різновидів в умовах невизначеності
Завдання: 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. 2. Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати. 3. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту. 4. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи і моделі для аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту.
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень. 2. Уміння використовувати основні складові креативності в інноваційному менеджменті, застосовувати сучасні методи генерації інноваційних ідей, формувати креативне середовище та розробляти варіанти інноваційного розвитку організацій. 3. Уміння спілкуватись рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі. 4. Здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Філософія. 2. Історичні парадигми та сучасні теорії менеджменту. 3. Спецкурс з наукових досліджень спеціальності.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст та структура дисципліни «Наукові дослідження та семінари за їх тематикою» відображає основні положення, що стосуються отримання студентами системних знань у сфері наукових досліджень та семінарів за їх тематикою, а також набуття навичок їх практичного використання. Відтак, максимально сприятиме оволодінню студентами теоретичних знань та практичних навичок, отриманих на лекційних та лабораторних заняттях із дисципліни. Разом з тим, ключовою ціллю вивчення дисципліни є розвиток у студентів практичних вмінь та навичок у сфері наукових досліджень спеціальності в частині написання та оформлення наукових результатів, виокремлення об’єктів наукового дослідження, методів наукового дослідження; планування науково-дослідних робіт; етапи та форми процесу наукового дослідження; типологія методів наукового пізнання; формування та обґрунтування наукових гіпотез; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; інформаційне забезпечення процесу наукового дослідження.
Опис: Сутність понять і категорій основ наукових досліджень; процес наукового дослідження; об’єкти наукового дослідження; методи наукового дослідження; планування науково-дослідних робіт; етапи та форми процесу наукового дослідження; типологія методів наукового пізнання; зміст та структура процесу наукового дослідження; формування та обґрунтування наукових гіпотез; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; інформаційне забезпечення процесу наукового дослідження.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль складається з вибіркового усного опитування на лабораторних заняттях; оцінки активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо; виконання 4 лабораторних робіт (максимальна оцінка за кожну – 10 балів); виконання та захист лабораторної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів під час поточного та семестрового контролю з навчальної дисципліни «Наукові дослідження та семінари за їх тематикою» проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим ректором Національного університету «Львівська політехніка» від 30 серпня 2018 р.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль (100 балів): лабораторні роботи (40 балів), усне опитування (30 балів), індивідуальне науково-дослідне завдання (30 балів)
Рекомендована література: 1. Артемчук Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи [Текст]: навч. пос./ Г.І.Артемчук, В.М.Курило, М.П.Кочерган. – К.: Форум, 2000. – 271 с. 2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. 3. Воронкова В. Г. Філософія: Навч. посіб. – К., 2004. – 464 с. 4. Ганін В.І. Методологія соціально-економічного дослідження [Текст]: навч. пос./ В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. 5. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / І.М. Грищенко. – К., 2001. – 185 с. 6. Єріна A.M. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / A.M. Єріна. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с. 7. Зарішняк І.М. Методика та організація наукових досліджень [Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.М.Зарішняк. – Вінниця: Едельвейс і К, 2011. – 120 с. 8. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посіб. / О.В. Клименюк. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).