Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.032
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.033
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Процак Катерина Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомити студентів з сучасними вимогами до написання і оформлення наукових публікацій.
Завдання: 1) Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. 2) Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 3) Здатність обирати та ви користування концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. 4) Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження. 5) Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту. 6) Здатність формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати математичні і комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи і моделі для аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту.
Результати навчання: Результати навчання: 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний та аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 2. Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення. 3. Будувати і досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту. 4. Ідентифікувати і класифікувати нові задачі в сфері менеджменту, описувати, аналізувати і оцінювати відповідні об’єкти, явища і процеси, обирати оптимальні методи їх дослідження. 5. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду у галузі професійної діяльності. 6. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. 7. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 8. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. Методи навчання і викладання Лабораторні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний та заліковий контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; тести, дискусія, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Залік – письмове опитування, тестовий контроль.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Навчально-дослідницька практика Супутні і наступні навчальні дисципліни: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Мета наукової публікації. Особливість наукової публікації. Основні види наукових видань. Варіанти текстового представлення наукових результатів. Монографія. Збірник наукових праць. Матеріали конференції (з’їзду, симпозіуму). Препринт. Тези доповідей на науковій конференції. Науковий звіт. Наукова стаття. Науковий журнал. Дисертація. Автореферат. Елементи статті. УДК. Назва. Анотація. Дані про автора. Актуальність теми. Новизна дослідження. Рецензування наукової статті. Основна частина. Заключна частина. Список літератури. Ключові слова. Правила цитування. Порядок посилань. Розмір списку літератури в різних наукових виданнях. Науковий стиль. Наукова мова. Спеціальні наукові терміни. Об’єм тексту. Вживання термінів. Правила скорочення слів і словосполучень. Правила написання порядкових числівників. Об’єм рукопису. Авторський аркуш. Вимоги оформлення використаних джерел. Значення презентації в усній доповіді. Загальні вимоги до презентації.
Опис: Особливість наукової публікації. Основні види наукових видань. Варіанти текстового представлення наукових результатів. Монографія. Збірник наукових праць Матеріали конференції (з’їзду, симпозіуму). Препринт. Тези доповідей на науковій конференції. Науковий звіт. Наукова стаття. Науковий журнал. Дисертація. Автореферат Правила цитування. Порядок посилань. Розмір списку літератури в різних наукових виданнях Елементи статті. УДК. Назва. Анотація. Дані про автора. Актуальність теми. Новизна дослідження. Рецензування наукової статті. Основна частина. Заключна частина. Список літератури. Ключові слова. Узагальнення результатів наукового дослідження. Значення презентації в усній доповіді. Загальні вимоги до презентації.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль – виконання case study, виконання лабораторних робіт. підсумковий контроль – тестування, підготовка наукової публікації.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 58 с. 2. Методологія та організація наукових досліджень (галузі знань: 05 – соціальні та поведінкові науки, 07 – управління та адміністрування) [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Ліпич, С. М. Бортнік, І. Г. Волинець та ін. ; за заг. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 220 с. 3. Селігей П. О. Науковець і його мова. Українська мова. 2012. № 4. С. 18–28. 4. Медвідь В. Ю., Данько Ю. І., Коблянська І. І. Методологія та організація наукових досліджень (у структурно-логічних схемах і таблицях): навч. посіб. Суми: СНАУ, 2020. 220 с 5. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва Х.: ХНАУ, 2017. 272 с.

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.031
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: д.е.н., проф. Завербний А.С. д.е.н., проф. Двуліт З.П.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння студентами теоретичними знаннями щодо застосування методологій, методик та методичних прийомів, класичних і сучасних теорій та інструментів менеджменту з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей
Завдання: 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. 2. Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати. 3. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту. 4. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи і моделі для аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту.
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень. 2. Уміння спілкуватись рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі. 3. Здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Філософія. 2. Історичні парадигми та сучасні теорії менеджменту. 3. Наукові дослідження та семінари за їх тематикою. 4. Спецкурс з наукових досліджень спеціальності.
Короткий зміст навчальної програми: Методи та методологія наукового дослідження; етапи процесу наукового дослідження; формування та обґрунтування наукових гіпотез; процес та етапи підготовки наукової публікації, матеріалів конференцій та презентації наукової доповіді; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; інформаційне забезпечення процесу наукового дослідження.
Опис: Методи та методологія наукового дослідження; етапи процесу наукового дослідження; формування та обґрунтування наукових гіпотез; процес та етапи підготовки наукової публікації, матеріалів конференцій та презентації наукової доповіді; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; інформаційне забезпечення процесу наукового дослідження.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів під час поточного та семестрового контролю з навчальної дисципліни «Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей» проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим ректором Національного університету «Львівська політехніка» від 30 серпня 2018 р.
Критерії оцінювання результатів навчання: Зміст та структура дисципліни «Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей» відображає основні положення, що стосуються отримання студентами системних знань у сфері підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей. Сприятиме оволодінню студентами теоретичних знань та практичних навичок, отриманих на лекційних та лабораторних заняттях із дисципліни. Разом з тим, ключовою ціллю вивчення дисципліни є розвиток у студентів практичних вмінь та навичок у сфері підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей в частині методів та методології наукового дослідження; етапів процесу наукового дослідження; формуванні та обґрунтуванні наукових гіпотез; процесу та етапів підготовки наукової публікації, матеріалів конференцій та презентації наукової доповіді; оформленні результатів наукових досліджень та впровадженні їх у практику.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Проміжний контроль (100 балів): лабораторна робота (10 балів), усне експрес-опитування (20 балів), індивідуальне науково-дослідне завдання (70 балів)
Рекомендована література: 1. Артемчук Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи [Текст]: навч. пос./ Г.І.Артемчук, В.М.Курило, М.П.Кочерган. – К.: Форум, 2000. – 271 с. 2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. 3. Воронкова В. Г. Філософія: Навч. посіб. – К., 2004. – 464 с. 4. Ганін В.І. Методологія соціально-економічного дослідження [Текст]: навч. пос./ В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. 5. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / І.М. Грищенко. – К., 2001. – 185 с. 6. Єріна A.M. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / A.M. Єріна. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с. 7. Зарішняк І.М. Методика та організація наукових досліджень [Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.М.Зарішняк. – Вінниця: Едельвейс і К, 2011. – 120 с. 8. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження / С.В. Мочерний. Л.: Світ, 2001. 416 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).