Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.038
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.039
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доцент Матвій І.Є.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку стратегічного, проектного, фінансового менеджменту; • здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства; • здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень; • здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; • здійснювати раціональну організацію власної праці та праці підлеглих, розподіляти повноваження, використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці, підтримувати організаційну культуру, забезпечувати реалізацію управлінських рішень; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях. • здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізити: Проектний менеджмент, Стратегічний менеджмент, Фінансовий менеджмент, Методологія наукових досліджень, Удосконалення діючої системи менеджменту організації, Фінансово-економічне обґрунтування доцільності проектного рішення • кореквізити: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи, Захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні аспекти досліджуваної проблеми відповідно до теми магістерської кваліфікаційної роботи. Аналізування підсумків операційно-господарської, інноваційної діяльності та оцінювання фінансового стану базової організації (підприємства) за останні три роки. Дослідження фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах базової організації (підприємства) та середовища його функціонування. Рекомендації щодо удосконалення системи менеджменту організації (підприємства) відповідно до обраної проблеми дослідження.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: • письмовий звіт про проходження практики (30%) • підсумковий контроль (залік): усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Економіка підприємства [Текст] : підручник для вищої школи / за заг. ред. Л. Г. Мельника. - Суми: Університетська книга, 2012. - 864 с. 2. Економіка підприємства: навчальний посібник / Л.О.Болтянська, Л.О.Андрєєва, О.І. Лисак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с. 3. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник / Є.В. Мних. - К.: Знання, 2011. – 630 с. 4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: підручник / Г.В. Осовська, Л.Ц. Масловська, О.А. Осовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 366 с. 5. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 673 с.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.037
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: ст. викл. Григор’єв Олександр Юрійович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Ретельне вивчення стану об’єкта дослідження з акцентуванням уваги на аналізуванні величини і структури собівартості продукції (послуг). 2. Оцінювання та аналізування стратегічного показника, який характеризує діяльність об’єкта дослідження. 3. Розроблення та прийняття конкретних правильних управлінських рішень (формування заходів) щодо виявлення та вирішення проблем у сфері виробничо-господарської і міжнародної економічної (зовнішньоекономічної) діяльності об’єкта дослідження. 4. Теоретичне та за можливості – аналітичне обґрунтування пропозицій. 5. Коректне оформлення, грамотне презентування і захист звіту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності; • Митна справа; • Технологія зовнішньоекономічних операцій.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика підприємства. Дослідження стратегічного показника діяльності підприємства (організація) в контексті аналізування теми роботи (тенденції, проблеми, недоліки тощо). Побудова структурно-логічної схеми досягнення значення стратегічного показника підприємства (організації, підрозділу). Розроблення та прийняття конкретних правильних управлінських рішень (формування заходів) щодо виявлення та вирішення проблем у сфері виробничо-господарської і зовнішньоекономічної діяльності об’єкта дослідження. Науково-інноваційна діяльність в організації. Висновки і пропозиції.
Методи та критерії оцінювання: Змістове наповнення роботи: 60%; Оформлення роботи: 20%; Усна компонента: 20%.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до проходження практики та виконання дипломних робіт для студентів галузі знань, "Менеджмент і адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" спеціальності 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю.Григор’єв, Р.З. Дарміць, Н.Р. Возний. О.О.Маслак – Львів, 2012. – 56 с.№4429 від 14.09.2012р. 2. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. / Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Карп’як Я.С.– Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 512с. 3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.Мукан О.В. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій: Навч.посібник. - Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 338с.