Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.041
Кількість кредитів: 16.50
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.042
Кількість кредитів: 16.50
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: Науковим керівником магістерської кваліфікаційної роботи може бути викладач кафедри менеджменту організацій, який є кандидатом чи доктором еконамічних наук
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: • здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень; • здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; • здатність розкривати соціально-економічну сутність явищ та процесів господарської діяльності організацій, оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки, мати цілісне уявлення про систему розвитку організації, аналізувати і використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем вітчизняної економіки; • уміння спілкуватись рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: виконана програма магістерської підготовки та успішно здані заходи семестрового контролю навчальної програми підготовки магістрів за даною спеціалізацією Пререквізити: Успішно зданий державний іспит із спеціальності
Короткий зміст навчальної програми: Анотація. Вступ (актуальність теми; мета, об’єкт та предмет дослідження; методи досліджень, елементи наукової новизни, практична значущість досліджень). Дослідницько-аналітичний розділ. Проектно–рекомендаційний розділ. Висновки. Список використаних джерел. Додатки
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: За умови вчасного виконання магістерської кваліфікаційної роботи відповідно до вимог рекомендувати її до захисту в Державній Екзаменаційній комісії
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення: монографія / В.П. Мікловда, І.Г. Брітченко, Н.Ю. Кубіній, Ю.О. Дідович - Полтава: ПУЕТ, 2013. - 218 с. 2. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. – 1094 с. 3. Brigham, E. F. Financial Management: Theory and Practice: 13th Edition / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt. – USA : South-Western Cengage Learning, 2011. - 1152 р. 4. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 673 с. 5. Фесенко Т.Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т.Г. Фесенко. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 181 с.

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.073.00.O.040
Кількість кредитів: 16.50
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета виконання магістерської кваліфікаційної роботи — визначення рівня підготовленості студента до розв’язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання. Виконання магістерської кваліфікаційної роботи забезпечує: систематизацію, закріплення, розширення та застосування знань студента під час виконання конкретних науково-дослідних і прикладних завдань; розвиток навичок самостійної роботи; оволодіння методикою дослідження при вирішенні наукових та прикладних проблем.
Завдання: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи передбачає формування та розвиток у студентів наступних компетентностей: - Інтегральної: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. - Загальних: ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - Спеціальних: СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.
Результати навчання: • Поглиблені знання теоретико-методологічних та методико-прикладних засад конкретної управлінської або економічної сфери підприємств. • Поглиблені знання вітчизняного та зарубіжного досвіду у конкретній управлінській або економічній сфері підприємств. • Поглиблені знання нормативно-правового забезпечення конкретної управлінської або економічної сфери підприємств. • Уміння здійснювати аналізування діяльності підприємства на засадах розроблення загальної характеристики виробничо-господарської діяльності підприємства та його системи менеджменту, діагностування виробничо-господарської та зовнішньоекономічної діяльності, аналізування конкретної управлінської або економічної сфери на підприємстві, ідентифікування та обґрунтування проблем у конкретній управлінській або економічній сфері підприємства. • Уміння здійснювати дослідження факторів впливу, ретроспективних та перспективних тенденцій розвитку конкретної управлінської або економічної сфери на підприємстві. • Уміння розробляти конструктивні заходи щодо удосконалення конкретної управлінської або економічної сфери на підприємстві на засадах обґрунтування адекватного комплексного заходу та розроблення його комплексної характеристики, підготовки технологічного та організаційного забезпечення комплексного заходу, формування фінансово-економічного обґрунтування комплексного заходу щодо удосконалення конкретної управлінської або економічної сфери на підприємстві.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Аналізування діяльності підприємства – об’єкта дослідження: загальна характеристика діяльності підприємства, характеристика системи менеджменту, діагностування виробничо-господарської діяльності, аналізування зовнішньоекономічної діяльності, аналізування досліджуваної управлінської або економічної сфери підприємства, ідентифікування проблем у досліджуваній управлінській або економічній сфері на підприємстві. Дослідження факторів впливу, ретроспективних та перспективних тенденцій розвитку конкретної управлінської або економічної сфери на підприємстві. Розроблення заходів щодо удосконалення досліджуваної управлінської або економічної сфери на підприємстві: обґрунтування та характеристика комплексного заходу щодо удосконалення досліджуваної управлінської або економічної сфери підприємства, підготовка технологічного та організаційного забезпечення комплексного заходу, фінансово-економічне обґрунтування комплексного заходу щодо удосконалення досліджуваної управлінської або економічної сфери на підприємстві.
Опис: Титульний аркуш, завдання на магістерську кваліфікаційну роботу, розширені анотації українською та англійською мовами, зміст, вступ, теоретичний розділ, аналітичний розділ, рекомендаційний розділ, висновки, список використаних джерел, додатки (при необхідності), ілюстративний матеріал.
Методи та критерії оцінювання: Екзаменаційний контроль (100 балів). Магістерська кваліфікаційна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам: • містити поглиблений аналіз завдань, що досліджуються; • містити розрахунки, виконані із використанням сучасного програмного забезпечення; • містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення окремих напрямів маркетингової діяльності об’єкта, за матеріалами якого виконується бакалаврська кваліфікаційна робота; • мати належне оформлення; • мати всі необхідні супровідні документи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Магістерська кваліфікаційна робота оцінюється керівником та рецензентом
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Дипломна кваліфікаційна робота (ОР «магістр»): метод. вказівки до дипломної магістерської роботи зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів усіх форм навчання / укл. О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Ю.Л. Чиркова, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 72 с. 2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-є вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2007. – 384 с. 3. Кузьмін О.Є. Економічна діагностика: [навч. посіб.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Знання, 2012. – 318 с. 4. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 242 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).