Інтелектуальна власність

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Шпак Н.О., к.е.н., доц. Найчук-Хрущ М.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля: 1) мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. 2) аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. 7. досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. 3) розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. 4) розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин. 5) концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. 6) критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей 7) розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 8) провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності 9) зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 10) прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування 11) відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди 12) здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи менеджменту Маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: Загальні положення щодо інтелектуальної власності . Основні об’єкти права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти авторського права. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Види авторського та суміжного прав, термін дії. Об’єкти права промислової власності у компаніях різного типу. Суб’єкти права промислової власності. Умови патентоспроможності. Право на одержання патенту. Порядок одержання патенту. Захист прав власника патенту. Передавання права власності на об’єкти інтелектуальної власності. Ліцензійні договори. Вартісне оцінювання об’єктів інтелектуальної власності. Підходи та методи до оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності для інноваційних підприємстві. Діяльність ВОІВ щодо забезпечення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Міжнародні угоди у сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%), письмовий тестовий контроль (50%), усна доповідь (10%)
Рекомендована література: 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник / В.Д. Базилевич. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2014. — 671 с. 2. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 238 c. – Бібліогр.: с. 228. ISBN 978-966-622-356-5 3. Бухгалтерський облік інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах: Практичний посібник / За ред. В.М. Жука, Ю.С. Бездушної. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. – 194 с. 4. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / А. О. Бояр; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. інформ. — Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — 265с.: іл., табл. ISBN 978-966-600-457-0.