Міжнародний стратегічний менеджмент

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.4
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Ігор Олексів
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність: 1. проводити дослідження ринку та виявляти потреби споживачів для забезпечення функціонування підприємства в довгостроковій перспективі; 2. розуміти та використовувати ключові макроекономічні явища, які відбуваються на ринку для прийняття стратегічних управлінських рішень; 3. розуміти проблеми управління на стратегічному рівні функціонування підприємства; 4. прогнозувати впливу макроекономічних явищ на досягнення стратегічних цілей підприємства; 5. знати та застосовувати сучасну англомовну термінологію із стратегічного менеджменту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізит: Макроекономіка, Міжнародний маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: П'ять задач стратегічного управління. Формування стратегічного бачення і місії компанії. Методи аналізу зовнішнього середовища організації. Методи аналізу внутрішнього середовища організації. Функціональні, бізнес та корпоративні стратегії організації. Імплементація стратегій. Етика в стратегічному менеджменті.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): групові презентації - підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: 1. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. - . – СПб: Издательство «Питер», 2001. 2. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов/ Пер. с 9-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. 3. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 248 с.