Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Сай Л.П.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН 1.Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей УМ 1.Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. УМ 2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності РН 2.Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій РН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН 6.Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. РН 10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. К1.Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються АВ 1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: «Міжнародна економіка» кореквізит: «Міжнародний фінансовий менеджмент»
Короткий зміст навчальної програми: Еволюція митної системи в Україні, органи державного регулювання митної справи, структура митної служби України, взаємодія митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами державної влади та органами місцевого самоуправління. Поняття, принципи та методи митної політики України, рівень митно-тарифного захисту, реалізація економічних інтересів країни за умов участі у митному союзі, структура коду товарної номенклатури митного тарифу України (УКТЗЕД). Сутність митно-тарифних відносин, функції митної системи, методи митного регулювання міжнародної економічної діяльності і особливості її митного оформлення. Механізм розрахунку та стягнення митних платежів, визначення митної вартості імпортних товарів, використання Інкотермс-2010 для розрахунку митної та фактурної вартості, митні пільги. Сутність та особливості проведення митного контролю, порядок митного оформлення товарів та інших предметів відповідно до митного режиму, їх види та значення, організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%): усне опитування; виконання лабораторних робіт; • підсумковий контроль (70%): екзамен(письмова та усна компонента)
Рекомендована література: 1. Дорофеєва Л.М. Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції: [монографія] / Л.М.Дорофеєва -Видавничий дім "Гельветика"2017- 444с. 2.Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. / Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Карп’як Я.С.– Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 512с. 3. Конспект лекцій з дисципліни “Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності" для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» всіх форм навчання / Укл. к.е.н., доц. Сай Л.П., к.е.н., ст. викл. Григорєвим О.С., к.е.н., доц. Гнилянською Л.Й., д.е.н., проф. Бублик М.І. - Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2019 -81с. 4.Кузьмін О.Є. Митна справа: навч. посібник-практикум / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Книш, О.О.Маслак; За заг.ред.проф.О.Є.Кузьміна. – Київ: Каравела, 2015. – 232с. 5. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, О.В. Мукан, О.І. Дорош. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2015. – 162 с. 6.The Customs Activity and Corruption / Efim Obreja, Viorelia Gasca, Natalia Calenic; Transparency International - Moldova. – Ch.: Transparency International - Moldova, 2012 (Bons Offices). – 135 p. 7. Zyuzko, D. A. Customs-Business Partnership: world experience, reflection in the Customs Code of the Eurasion Economic Union/ Journal of Development Economics, vol. 72, pp. 57-89 8.S. Elahi, A. Hasanzadeh. Examining the role of electronic customs in facilitating exports /Journal of Business Research, 43 (2017)- 211р.