Міжнародний фінансовий менеджмент

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.5
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Ігор Олексів, Вікторія Харчук
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Теоретичні та організаційні проблеми, що виникають при здійсненні фінансового управління підприємством в ринкових умовах: (функції, класифікації, організаційні принципи функціонування грошових потоків, часову вартість капіталу, дисконтні та ан'юїтетні розрахунки, тощо); 2. Розв’язання спеціалізованих завдань та вирішення складних практичних завдань в сфері фінансового менеджменту. 3. Сучасні підходи до фінансового менеджменту; 4. Застосування методів фінансового менеджменту для вирішення стратегічних завдань підприємства; 5. Підходи до управління витратами підприємства для вирішення практичних проблем; 6. Знання сучасної англомовної термінології із фінансового менеджменту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити Стратегічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, предмет та принципи міжнародного фінансового менеджменту. Фінансове середовище та фінансові інституції. Типи ринків та фінансові інструменти. Фінансові форми та звіти. Оцінювання фінансової звітності компанії. Методологія Ключових Фінансових індикаторів. Визначення вартості цінних паперів. Планування ризику та прибутковості підприємств. Складові Капіталу та їх оцінювання. Зважена середня вартість капіталу. Підхід CAPM. Правила прийняття рішень при бюджетуванні капіталу. Аналізування ефективності інвестиційних компаній.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): самостійні роботи, усне опитування; - підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Олексів І.Б., Кузьмін О.Є., Колісник М.В., Івасюк В.В. Міжнародний фінансовий менеджмент: Навчальний посібник . Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 192 с. 2. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. –К.: Нике-Центр, Эльга, 2003. – 448 с. 3. Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу: Учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000.