Глобальна економіка

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.1
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Пирог О.В. (кафедра ММП)
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. РН 7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. РН 8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. РН 10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. ЗН 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей (у цій дисципліні - міжнародних економічних відносинах). УМ 1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. УМ 2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності. К 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ 1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: • Міжнародні економічні відносини; • Міжнародна економіка; • Економіка зарубіжних країн. кореквізит: • Соціальна відповідальність; • Глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин.
Короткий зміст навчальної програми: Становлення та розвиток глобальної економіки. Політекономія глобального економічного циклу. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку. Людський ресурс глобальної економіки. Регулятивні інститути глобальної економіки. Конкуренція та лідерство в глобальній економіці.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): самостійні роботи, задачі, усне опитування; - підсумковий контроль (70%): тестування (40%), усна відповідь (30%).
Рекомендована література: 1. Глобальна економіка: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 300 с. 2. Глобальна економіка: підручник / О.І. Ковтун, П.О. Куцик, Г.І. Башнянин. – Львів: Видавництво ЛКА, 2014. – 704 с. [Електроне видання]. Режим доступу: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Buh_Obliku/Kucik/Docs/K1-2_GlobEko_book.pdf 3. Глобальна економіка: навчальний посібник: у 2-х частинах. Частина 1. Теоретичні засади глобальних досліджень. / В.В. Липов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 228 с. [Електронне видання]. Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/18469/1/2017-%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%20%D0%92.pdf 4. Baten Joerg. A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. 2016. [On line]. https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=gmOKCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=global+economy&ots=Bh0G6fORIa&sig=8hEH_RR6vQf0xxF_mZfXSbWJzRs&redir_esc=y#v=onepage&q=global%20economy&f=false 5. Bartley Tim. Rules without Rights. Land, Labor, and Private Authority in the Global Economy. 2018. [On line]. https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=P49HDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=global+economy&ots=Mj8gjEznob&sig=c79yt_Y16CoBcqpsmYVqDvmB38o&redir_esc=y#v=onepage&q=global%20economy&f=false 6. Dunning John H., Lundan Sarianna. Multinational Enterprises and the Global Economy (Second edit.). 2008. [On line]. https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=Hz6S4BGmGxUC&oi=fnd&pg=PR1&dq=global+economy&ots=HT0cOVgEZD&sig=Wh-rhFpmp0CNfmR0cnpRTP7_h8s&redir_esc=y#v=onepage&q=global%20economy&f=true