Міжнародний трансфер і комерціалізація технологій

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.M.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Шпак Н. О. (кафедра ММП)
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: основи управління процесом комерціалізації відносин інтелектуальної власності в організації. Управління трансфером технологій.; особливості проведення технологічного аудиту та формування «портфеля» інтелектуальної власності; ідентифікації об’єкта трансферу, забезпечення його правового захисту та визначення правовласників; прогнозування розвитку технологій; методи оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності; особливості планування комерціалізації, отримання технології: вибір механізму технологічного трансферу; розробки стратегії реалізації, придбання технології, пошук покупця (продавця) технології; основи існуючих моделей й характерні проблеми трансферу технологій державних наукових організацій; особливості експериментальних площадок трансферу технологій (технопарки, інкубатори, і т.д.); специфіку ліцензування як форму комерціалізації прав інтелектуальної власності; структури, змісту складання ліцензійних договорів; особливості комерційної реалізації ноу-хау. Визначення ціни ліцензії; пошуку, оцінки, вибору та ведення переговорів з потенційними контрагентами інноваційних і інвестиційних угод; специфіку платних консультаційних послуг і навчання персоналу замовника інноваційної продукції;. сервісу нового продукту; управління інтелектуальною власністю в епоху Інтернет. Вміти: застосовувати практичні вміння та навички у сфері визнання, захисту та оцінювання ефективності використання об’єктів інтелектуальної власності та вміти пропонувати рішення, що підтримують функціонування організації в сучасній економіці; визначати економічну ефективність продажу та придбання ліцензії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізит: Міжнародні економічні відносини, Інтелектуальна власність; • кореквізит: Глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Управління процесом трансферу та комерціалізації технологій в організації. Проведення технологічного аудиту. Організаційні механізми трансферу технологій. Специфічні форми технологічного обміну. Ліцензування як основна форма трансферу і комерціалізації технологій. Методи вартісної оцінки. Участь України у міжнародному трансфері технологій.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%): самостійні роботи, задачі, усне опитування; • підсумковий контроль (70%): тестування (40%), усна відповідь (30%).
Рекомендована література: 1. Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Монографія / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. - К. : Кондор, 2007. - 356 с. 2. Денисюк В. А. Стан та перспективи розвитку передачі (трансферу) технологій в Україні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. — Львів, 2000. — Вип.16. — С.370–377. 3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / С. М. Ілляшенко. — Суми : Університетська книга, 2010. — 334 с. 4. Полякова Ю.В. Міжнародний інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Полякова Ю. В., Макогін З. Я.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – 239 с. 5. Щербіна Т. І. Перспективи міжнародного трансферу технологій в реалізації інноваційної моделі розвитку // Стратегія економічного розвитку України. — К., 2002. — Вип.6 (13). — С.281–291.