Інноваційний розвиток підприємства

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Одрехівський М.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: - сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників; - методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку національних економік; - світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх державного регулювання; - стратегії виходу підприємств кризового стану на основі впровадження інновацій; - інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади оцінювання результативності інвестування; - імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні; - основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні. Підготовлений фахівець повинен вміти: - обґрунтувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та особливостей національної економіки; - збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару; - оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування; - розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання; - ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту; - економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність. Міжнародні інвестиційно-інноваційні проекти Міжнародна венчурна діяльність Економетрика у міжнародному бізнесі Глобальна економіка
Короткий зміст навчальної програми: 1. Інновації і циклічність економічного розвитку 2. Ключові поняття інноваційного розвитку 3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування 4. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку 5. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері 6. Інфраструктура ринку інновацій 7. Державна підтримка інноваційного підприємництва 8. Національні інноваційні системи 9. Маркетинг інновацій 10. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства 11. Інноваційний потенціал підприємства 12. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства 13. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними 14. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як складова економічної безпеки інноваційної діяльності
Методи та критерії оцінювання: Максимальна оцінка, бали: 100 Поточний контроль: 30. - Лабораторні заняття: 30. Екзаменаційний контроль: 70. - Письмова компонента: 50. - Усна компонента: 20. Семестрова оцінка, бали: 100.
Рекомендована література: 1. Василенко В.О., Шматьго В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 440 с. 2. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан та ін.; Під. ред. проф. О.І.Волкова, проф. М.П.Денисенка. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 960 с. 3. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с. 4. Кузьмін О.Є., Князь С.В., Тувакова Н.В., Кузнєцова А.Я. Інвестиційна та інноваційна діяльність: Монографія / За наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є.Кузьміна. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 233 с. 5. Кузьмін О.Є., Князь С.В., Вівчар О.Й., Мельник Л.І. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: Монографія / За наук. ред. проф., д-ра екон. Наук О.Є.Кузьміна. – Стрий: ТзОВ «Укрпол», 2005. – 250 с. 6. Князь С.В., Новицький В.А. Інноваційний розвиток підприємства: сутність поняття, принципи оцінювання і регулювання // Сучасні наукові дослідження: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 20-28 лютого 2006 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2006. – Т. 28. – С. 64 - 67. 7. Молчанов Н.Н. Инновационный процесс: Организация и маркетинг. — СПб.: Издательство С.- Петербургского университета. — 1995. – 321 с. 8. Maquire C., Karlauskas E., Weir A. Information services for innovative organizations (USA). – California: Academic press inc., 1994. – 319 p. 9. Main Science and technology indicators / Volume 2001, OECD.. 10. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 446 с. 11. Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник, 4-е изд. – СПб: Питер, 2004. – 400 с. 12. Циглик І., Кропельницька С., Мозіль О., Ткачук І. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 128 с.