Управління якістю бізнес-процесів

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.M.20
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Шуляр Роман
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Обов’язкові: - планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу; - здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування. Додаткові: - знати про основні засади управлінням якістю, під якою слід розуміти весь спектр проблематики від міжнародного, державного управління до управління якістю на рівнях підприємств, знати основі визначення і поняття у сфері якості, міжнародні та національні стандарти систем якості, сучасні підходи та концепції до управління якістю на підприємствах (TQM, 6у, управління якістю на базі ISO тощо); - уміти забезпечити роботу системи якості як скоординованої діяльності, яка полягає у спрямуванні зусиль усіх ланок організації на забезпечення якості та контролюванні в організації щодо якості, уміти використовувати «сім простих» інструментів забезпечення якості, графічні методи забезпечення якості, статистичні методи управління якістю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Міжнародний стратегічний менеджмент - кореквізит: Інноваційний розвиток підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Місце та роль якості в системі менеджменту підприємства: основні поняття і визначення у сфері якості, економічні аспекти якості, якість і конкурентоспроможність; правові аспекти забезпечення якості, показники якості. етапи розвитку менеджменту якості: етапи розвитку менеджменту якості в Україні; стандарти якості як інструменти планування та організування у системі управління якістю: основні поняття і визначення зі стандартизації, державна стандартизація в Україні, стандартизація на підприємствах, міжнародна організація зі стандартизації (ISO); мотивування персоналу у системах управління якістю: значення та підходи до мотивування персоналу у системах якості, пошук можливостей підвищення рівня мотивування персоналу у системах якості; функції контролювання та регулювання систем управління якістю: принципи систем управління якістю, моніторинг систем управління якістю, структура системи управління якістю, загальні вимоги до системи управління якістю та відповідальність вищого керівництва, ресурси в системі управління якістю, статистичні методи управління якістю , графічні методи статистичного контролювання якості, контролювання невідповідностей та покращення в системі управління якістю.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (50%): самостійні та індивідуальні роботи, опитування; - підсумковий контроль (50%): відповідь.
Рекомендована література: 1. Шуляр Р.В., Шуляр Н.В. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 160 с. 2. Костюченко М.П. Теоретико-методологічні аспекти управління якістю. Частина I: Підручник. — К.: Кондор, КОО, 2019. — 424 3. Бичківський Р. В. Управління якістю. Сертифікація: Навч. посіб. /, П. Г. Столярчук, Л І. Сопільник, О. О. Калинський. — К.: Школа, 2005. — 432 с. 4. Панченко М. Управління якістю: теорія та практика. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2018. - 340 с.