Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.01.E.29
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Бала О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. РН8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. РН13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Митне обслуговування ЕД кореквізит: Економічне обґрунтування ЕІД
Короткий зміст навчальної програми: Тема. Валютне обслуговування ЕІМД підприємства. Тема. Фінансове обслуговування ЕІМД підприємства. Тема. Сутність та необхідність банківського обслуговування ЕІМД. Тема . Правове забезпечення банківського обслуговування ЕІМД. Тема. Послуги комерційних банків щодо хеджування валютних і відсоткових ризиків суб’єктів ЕІМ діяльності. Тема. Суть валютних операцій, їх класифікація. Тема. Конверсійні валютні операції. Операції із залучення та розміщення валютних ресурсів. Тема. Методичні підходи комерційних банків до оцінювання ефективності ЕІМ операцій. Тема. Вибір банківської установи для обслуговування ЕІМД організації
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): самостійні роботи, усне опитування - підсумковий контроль (50%, екзамен), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Навч. посіб. / К.Ф. Ковальчук, Д.Є. Козенков, Ю.Г. Момот. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 150 с. Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 272 с. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 214 с. Додаткова література: Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: постанова Правління НБУ від 12.07.2000 № 283. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=z0452-00. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03. Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: постанова Правління НБУ від 24.03.1999 № 136 / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0338-99. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 240 с. (Бала О.І. Розділ .1. Характерні особливості забезпечення розвитку корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах: вітчизняний та міжнародний досвід)

Інфраструктурне обслуговування міжнародної економічної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.01.E.31
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Бала О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. РН8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Митне обслуговування ЕД кореквізит: Економічне обґрунтування ЕІД
Короткий зміст навчальної програми: Тема. Валютне обслуговування ЕІМД підприємства. Тема. Фінансове обслуговування ЕІМД підприємства. Тема. Сутність та необхідність банківського обслуговування ЕІМД. Тема . Правове забезпечення банківського обслуговування ЕІМД. Тема. Послуги комерційних банків щодо хеджування валютних і відсоткових ризиків суб’єктів ЕІМ діяльності. Тема. Суть валютних операцій, їх класифікація. Тема. Конверсійні валютні операції. Операції із залучення та розміщення валютних ресурсів. Тема. Методичні підходи комерційних банків до оцінювання ефективності ЕІМ операцій. Тема. Вибір банківської установи для обслуговування ЕІМД організації
Методи та критерії оцінювання: Курсовий проект 100%
Рекомендована література: Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Навч. посіб. / К.Ф. Ковальчук, Д.Є. Козенков, Ю.Г. Момот. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 150 с. Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 272 с. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 214 с. Додаткова література: Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: постанова Правління НБУ від 12.07.2000 № 283. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=z0452-00. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03. Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: постанова Правління НБУ від 24.03.1999 № 136 / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0338-99. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 240 с. (Бала О.І. Розділ .1. Характерні особливості забезпечення розвитку корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах: вітчизняний та міжнародний досвід)