Міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти підприємств

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.02.E.34
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Дорошкевич К. О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин; аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали; розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження; іІдентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків; набути концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; здыйснити критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей; уміння щодо розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності; уміння прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та навиків прогнозування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: міжнародні економічні відносини; міжнародні організації і транснаціональні корпорації; - кореквізит: глобальна економіка, управління міжнародною конкурентоспроможністю
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика управління міжнародними інноваційно-інвестиційними програмами і проектами. Середовище міжнародного проектного менеджменту. Обґрунтування доцільності реалізації міжнародних інноваційно-інвестиційних програм і проектів та оцінювання економічної ефективності. Організаційні системи та організаційні структури управління міжнародними інноваційно-інвестиційними проектами. Процеси управління міжнародними інноваційно-інвестиційними програмами і проектами. Управління інтеграцією в міжнародних інноваційно-інвестиційних програмах і проектах. Управління змістом міжнародного інноваційно-інвестиційного проекту. Управління часом у міжнародних інноваційно-інвестиційних програмах і проектах. Управління вартістю міжнародного інноваційно-інвестиційного проекту. Управління якістю у міжнародних інноваційно-інвестиційних програмах проектах. Управління ресурсами у міжнародних інноваційно-інвестиційних програмах і проектах. Управління інформаційним зв’язком у міжнародних інноваційно-інвестиційних програмах і проектах. Управління ризиком у міжнародних інноваційно-інвестиційних програмах і проектах. Управління закупівлями у міжнародних інноваційно-інвестиційних проектах.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): робота у ВНС, виконання лабораторних робіт, усне опитування; виконання контрольних робіт (для ЗФН); - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посібник. - Львів: 2002. - 228 с. 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: Ника-Центр, 2001. — 260с. 3. Батенко Л.П., Загородніх O.A., Ліщинська B.B. Управління проектами: Навч.посібник. - К.: КНЕУ. 2003.-231с. 4. Kerzner H. (2017) Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controllin. John Wiley & Sons, Inc. 5. Cordoba JR and Piki A. Facilitating project management education through groups as systems. Int J Proj Manag 2012; 30: 83–93. 6. Ojiako U, Chipulu M, Ashleigh M, et al. Project Management learning: key dimensions and saliency from student experiences. Int J Proj Manag 2014; 32(8): 1445–1458. 7. Rumeser D and Emsley M. Project management serious games and simulation: a comparison of three learning methods. J Mod Proj Manag 2018; 5(3): 62–73. 8. Doroshkevych K., Maslak O., Voronovska M., Salata I. Use of Markov chains for modeling processes of strategic planning of innovative activity of the enterprise // WSEAS Transactions on Environment and Development. – 2020. – Vol. 16. – P. 440–447. 8. Methods and Tools for Web Resources Processing in E-Commercial Content Systems Vysotska, V., Bublyk, M., Vysotsky, A., ...Chyrun, L., Doroshkevych, K. 2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 1, pp. 114–118

Міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти підприємств (курсовий проект)

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.02.E.36
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Дорошкевич К.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів; досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин; розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження; визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів; концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; розв’язання складних задач і проблем, що потребує постійного оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та навиків прогнозування; відповідальність за розвиток професійного знання і ефективне застосування накопиченого практичного досвіду, оцінку стратегічного розвитку команди; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти підприємств; - кореквізит: глобальна економіка, управління міжнародною конкурентоспроможністю.
Короткий зміст навчальної програми: обґрунтування концепції міжнародного проекту, управління змістом проекту, управління часом проекту, управління якістю і трудовими ресурсами проекту, управління вартістю проекту, управління ризиками проекту
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%): виконання курсового проекту (80%), захист курсового проекту (20%).
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посібник. - Львів: 2002. - 228 с. 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: Ника-Центр, 2001. — 260с. 3. Батенко Л.П., Загородніх O.A., Ліщинська B.B. Управління проектами: Навч.посібник. - К.: КНЕУ. 2003.-231с. 4. Kerzner H. (2017) Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controllin. John Wiley & Sons, Inc. 5. Cordoba JR and Piki A. Facilitating project management education through groups as systems. Int J Proj Manag 2012; 30: 83–93. 6. Ojiako U, Chipulu M, Ashleigh M, et al. Project Management learning: key dimensions and saliency from student experiences. Int J Proj Manag 2014; 32(8): 1445–1458. 7. Rumeser D and Emsley M. Project management serious games and simulation: a comparison of three learning methods. J Mod Proj Manag 2018; 5(3): 62–73. 8. Doroshkevych K., Maslak O., Voronovska M., Salata I. Use of Markov chains for modeling processes of strategic planning of innovative activity of the enterprise // WSEAS Transactions on Environment and Development. – 2020. – Vol. 16. – P. 440–447. 8. Methods and Tools for Web Resources Processing in E-Commercial Content Systems Vysotska, V., Bublyk, M., Vysotsky, A., ...Chyrun, L., Doroshkevych, K. 2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 1, pp. 114–118