Державне управління митною діяльністю

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.04.E.38
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Доктор економічних наук, професор Георгіаді Неллі Георгіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. ЗН2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. К1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозува
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності. кореквізит: Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин.
Короткий зміст навчальної програми: Особливості структур органів управління митною діяльністю. Суб’єкти, що виконують специфічні функції у сфері державної митної справи. Правове регулювання функціонування органів управління митною діяльністю. Діяльність митних органів управління. Інформаційне забезпечення діяльності митних органів управління. Міжнародне співробітництво органів управління митною діяльністю. Корупція в органах управління митною діяльністю.
Методи та критерії оцінювання: - форми – денна, заочна, - методи - лекції, практичні заняття, самостійна робота поточний контроль (30%): лабораторні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування; підсумковий контроль (70%): іспит (письмова та усна компонента).
Рекомендована література: 1. Георгіаді Н. Г. Сутність і класифікація чинників міжнародної економічної діяльності в системі координат організаційного розвитку // Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Сапронов О. М., Мацук В. М. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. – 2020. – Випуск 23, 2019. – С. 30–38. 2. Георгіаді Н. Г. Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, І.О.Красілич // Науковий вісник Полісся . – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 3 (11). Ч. 2. – С. 34-42. 3. Митний кодекс України : чинне законод. із змін. та доп. : станом на 11 лютого 2015 р. – Офіц. текст. – К. : Вид. дім «ПАЛИВОДА А. В.», 2015. – 368 c. 4. Митна справа : підручник / Н.В. Мережко, П.В. Пашко, О.В. Рождественський; за ред. П.В. Пашка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 572 с. 5. Митна справа: підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. – К.: Професіонал. – 2010. – 320 с. 6. Митні інформаційні технології : навч. посіб. / О. Ф. Волик, О. В. Кащеєва, І. В. Дорда [та ін.] ; за ред. П. В. Пашка. – К. : Знання, 2011. – 391 с. 7. Митнe пpaвo Укpaїни: нaвч.пociбник/ за зaг. рeд. В. В Чeнцoвa, Д. В. Пpиймaчeнкo / Вид. 2. – К.: Icтинa, 2008. – 328 c. 8. Митні правила в Україні : підруч. / А. А. Шершун. – Харків : Факт, 2013. – 512с. 9. Міжнародні економічні відносини: ел. навч. посібник / С.В.Князь, Н.Г. Георгіаді, І.В.Ємченко, Л.Ю.Холявка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD – ROM). 10. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу : фінансово-правовий аспект : монографія / Ю. В. Оніщик ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К. : Вид-во : КТ «Забєліна-Фільковська Тетяна Сергіївна і компанія «Київська нотна фабрика», 2013. – 480 с. 11. The Customs law of EC. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1992. – 174 p.

Державне управління митною діяльністю (курсовий проект)

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.04.E.40
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Доктор економічних наук, професор Георгіаді Неллі Георгіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. ЗН2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. К1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозува
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності. кореквізит: Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин.
Короткий зміст навчальної програми: Особливості структур органів управління митною діяльністю. Суб’єкти, що виконують специфічні функції у сфері державної митної справи. Правове регулювання функціонування органів управління митною діяльністю. Діяльність митних органів управління. Інформаційне забезпечення діяльності митних органів управління. Міжнародне співробітництво органів управління митною діяльністю. Корупція в органах управління митною діяльністю.
Методи та критерії оцінювання: - форми – денна, заочна, - методи - консультації, самостійна робота підсумковий контроль (100%): залік
Рекомендована література: 1. Георгіаді Н. Г. Сутність і класифікація чинників міжнародної економічної діяльності в системі координат організаційного розвитку // Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Сапронов О. М., Мацук В. М. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. – 2020. – Випуск 23, 2019. – С. 30–38. 2. Георгіаді Н. Г. Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, І.О.Красілич // Науковий вісник Полісся . – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 3 (11). Ч. 2. – С. 34-42. 3. Митний кодекс України : чинне законод. із змін. та доп. : станом на 11 лютого 2015 р. – Офіц. текст. – К. : Вид. дім «ПАЛИВОДА А. В.», 2015. – 368 c. 4. Митна справа : підручник / Н.В. Мережко, П.В. Пашко, О.В. Рождественський; за ред. П.В. Пашка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 572 с. 5. Митна справа: підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. – К.: Професіонал. – 2010. – 320 с. 6. Митні інформаційні технології : навч. посіб. / О. Ф. Волик, О. В. Кащеєва, І. В. Дорда [та ін.] ; за ред. П. В. Пашка. – К. : Знання, 2011. – 391 с. 7. Митнe пpaвo Укpaїни: нaвч.пociбник/ за зaг. рeд. В. В Чeнцoвa, Д. В. Пpиймaчeнкo / Вид. 2. – К.: Icтинa, 2008. – 328 c. 8. Митні правила в Україні : підруч. / А. А. Шершун. – Харків : Факт, 2013. – 512с. 9. Міжнародні економічні відносини: ел. навч. посібник / С.В.Князь, Н.Г. Георгіаді, І.В.Ємченко, Л.Ю.Холявка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD – ROM). 10. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу : фінансово-правовий аспект : монографія / Ю. В. Оніщик ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К. : Вид-во : КТ «Забєліна-Фільковська Тетяна Сергіївна і компанія «Київська нотна фабрика», 2013. – 480 с. 11. The Customs law of EC. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1992. – 174 p.