Міжнародна венчурна діяльність

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Литвин І.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Креативно мислити, приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. 2. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. 3. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних стартапів з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. 4. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Немає
Короткий зміст навчальної програми: 1. Сутність та значення венчурного підприємництва. 2. Венчурні інвестори як постачальники венчурного капіталу. 3. Об’єкти венчурної інноваційної інфраструктури. 4. Венчурні підприємства. 5. Процеси венчурного фінансування. 6. Стадії розвитку інноваційних підприємств з погляду їх потреб у венчурному капіталі. 7. Системи державної і недержавної підтримки та розвитку інноваційної венчурної діяльності провідних країн світу. 8. Венчурна організація як відкрита система та об’єкт управління. 9. Особливості побудови систем менеджменту підприємств за внутрішньої схеми венчурного фінансування . 10. Особливості застосування «незалежної» схеми венчурного інвестування . 11. Особливості пошуку, вибору та залучення венчурних інвесторів менеджерами інноваційних підприємств. Особливості розробки презентації та бізнес-плану проекту для венчурних інвесторів . 12. Формування структури капіталу венчурного підприємства. 13. Прогнозування майбутньої вартості підприємства, яке залучає венчурний капітал. 14. Стратегії виходу інвесторів із венчурного бізнесу. 15. Застосування зовнішніх схем венчурного фінансування проектів. 16. Оцінювання ефективності венчурного фінансування проектів. 17. Основні тенденції розвитку венчурного бізнесу у світі.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, лабораторні роботи. - підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: 1. David Gladstone, Laura Gladstone. Venture Capital Handbook: An Entrepreneur's Guide to Raising Venture Capital, Revised and Updated Edition. New Jersey: Prentice Hall PTR, 2002. – 424p. 2. Kuzmin O.E., Lytvyn I.V., Ossik Yu.I. Venturing: teaching manual. – Karaganda, 2015. – 312 p. 3. Andrew Romans. The Entrepreneurial Bible to Venture Capital: Inside Secrets from the Leaders in the Startup Game. Published by McGraw-Hill Education, 2013, 256 p. 4. Mahendra Ramsinghani. The Business of Venture Capital : Insights from Leading Practitioners on the Art of Raising a Fund, Deal Structuring, Value Creation, and Exit Strategies, 2nd Edition Publisher John Wiley & Sons Inc, New York, United States, 2014, 432 p. 5. Eric Ries. The Lean Startup. Random House USA Inc, Imprint Crown Business, New York, United States, 2017, 269 p. 6. Кузьмін О.Є., Литвин І. В. Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти. Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2019, 412с. 7. Кузьмін О.Є., Литвин І. В.Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. - К: «Знання», 2012, 350 с. 8. Кузьмін О.Є., Литвин І.В. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум]. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 168 с.