Міжнародний інноваційний менеджмент

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.M.17
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Бала Ольга Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати основні етапи управління міжнародною інноваційною діяльністю; - володіти основними елементами методики проведення оцінювання ефективності міжнародних інноваційних проектів підприємств усіх форм власності; - уміти застосовувати сучасні прийоми аналізування міжнародних інноваційних проектів при побудові міжнародної інноваційної стратегії підприємства; - вміти приймати раціональні інноваційні рішення в різноманітних ситуаціях в умовах міжнародних економічних відносин.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -пререквізит: "Менеджмент", «Світова економіка». -кореквізит: "Міжнародна економічна і торгівельна політика", "Сучасні теорії світового економічного розвитку".
Короткий зміст навчальної програми: Сутність розвитку та основні поняття міжнародного інноваційного менеджменту. Інноваційна діяльність як об'єкт міжнародного інноваційного менеджменту. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. Управління міжнародним інноваційним розвитком підприємства. Система фінансового забезпечення інвестування міжнародних інноваційних проектів. Оцінка ефективності міжнародних інноваційних проектів.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання розрахунково-графічної роботи; - Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова та усна компонента)
Рекомендована література: 1. Полякова Ю.В. Міжнародний інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Полякова Ю. В., Макогін З. Я.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – 239 с. 2. Мокій А.І. Міжнародний інноваційний менеджмент: навч. посіб. / А.І. Мокій; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Л.: Видавництво ЛКА, 2004. – 308 с. 3. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: підручник / Т. О. Скрипко. – К.: Знання, 2011. – 423 с. 4. Чайковська М.П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / М.П. Чайковська. – Одеса: ОНУ, 2015. – 380 с.