Соціальна відповідальність

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.8
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., професор Чернобай Ліана Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати еволюцію соціальної відповідальності, категорійний апарат, базові концепції, теорії, моделі і методи, необхідні для розуміння механізму її функціонування; • вміти розвивати соціальну відповідальність як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Міжнародна економіка, • Стратегічний менеджмент. кореквізити: • Сучасні теорії світового економічного розвитку; • Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку.
Короткий зміст навчальної програми: Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. Організаційно-економічне забезпечення управління соціальною відповідальністю. Формування та реалізація стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності. Формування відносин підприємств із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної відповідальності підприємств. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. Оцінювання ефективності корпоративної соціальної відповідальності.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль - робота у ВНС, виконання кейсів; презентації, усне опитування (30%); • підсумковий контроль – іспит (письмова компонента - 40 %; усна компонента – 30%).
Рекомендована література: 1. Соціальна відповідальність: навч. посібник / О.Є.Кузьмін, О.В.Пирог, Л.І.Чернобай, С.Б.Романишин, Н.О.Вацик. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328с. 2. Інформаційний ресурс у ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Соціальна відповідальність» / О.В.Пирог, Л.І.Чернобай, С.Б.Романишин. – Львів: №01268. – Е41-236-446/2015 від 26.08.2015р. – 381с. 3. Котлер Філіп, Лі Ненсі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / пер. з англ. С.Яринич – К.: Стандарт, 2005. – 302с. 4. Мельник Л.Г. и др. Социально-экомический потенциал устойчивого развития / под. ред. проф. Л.Г.Мельника (Украина) и проф. Л.Хенса (Бельгия) – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120с. 5. Саприкіна М.А. та ін. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: підручник / М.А.Саприкіна, О.Ляшенко, М.А.Саєнсус, Г.А.Місько, А.Г Зінченко (за науковою редакцією д.е.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Редькіна О.С.) – К.: ТОВ «Фарбований лис», 2011. – 480с.