Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.01.E.30
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Кара Н.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - здатність виявляти та розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і вимог; - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. фахових: - здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних економічних відносин на усіх рівнях їх реалізації; - здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції на світових ринках; - здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин і аналізі їхнього впливу на економічний розвиток країни; - здатність розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта міжнародного бізнесу; - здатність ефективно використовувати на практиці теорії та концепції у сфері навчання та реалізації міжнародних економічних відносин.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Менеджмент, Глобальна економіка, Міжнародний стратегічний менеджмент кореквізит: Міжнародна венчурна діяльність, Міжнародні економічні відносини
Короткий зміст навчальної програми: Конкуренція в системі ринкової економіки. Конкурентоспроможність товарів і послуг на міжнародному ринку. Аналіз і оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Сучасні конкурентні політики країн та їхня ефективність. Глобальна конкурентоспроможність.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): лабораторні роботи, задачі, усне опитування; підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: 1. Кузьмін О. Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль. ? Львів: Компакт-ЛВ, 2005. ? 304 с. 2. Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспромож-ністю підприємства: навчальний посібник / За ред. проф. І. О. Піддубного, О. І. Піддубний, А. І. Піддубна. ? Xарків: ВД «ІНЖЕК», 2010. ? 312 с. 3. Пономаренко В. С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна. ? 2-е видання. ? Xарків: ВД «ІНЖЕК», 2012. ? 426 с. 4. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська // Львів: Растр-7, 2019. – 202 с. ( Рішення навчально-методичної ради Національного Університету «Львівська політехніка» – (Протокол №39 від 05.12.2018 р.). 5. Richard Mead, Tim G. Andrews International Management. – John Wiley & Sons, 2009. – Business & Economics. – 486p.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю (курсовий проект)

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.01.E.32
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Кара Н.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - здатність виявляти та розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і вимог; - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. фахових: - здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації; - здатність розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта міжнародного бізнесу; - здатність ефективно використовувати на практиці теорії та концепції у сфері навчання та реалізації міжнародних економічних відносин.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Менеджмент, Глобальна економіка, Міжнародний стратегічний менеджмент кореквізит: Міжнародна венчурна діяльність, Міжнародні економічні відносини
Короткий зміст навчальної програми: 1.Загальна характеристика аналізованого підприємства. Предмет та об’єкт конкуренції, особливості конкуренції. 2. Тип ринку, на якому діє підприємство і дія сил конкуренції згідно з моделлю М. Портера. 3. Аналіз конкурентних переваг основних товарів підприємства, галузі, регіону, країни, де воно функціонує та внутрішніх і зовнішніх конкурентних переваг аналізованого підприємства. 4. Моніторинг та оцінка конкурентоспроможності трьох основних конкурентів підприємства, включно із закордонними. 5. Конкурентні переваги та недоліки аналізованого підприємства, а також загрози і можливості за допомогою SWOT-аналізу. 6. Формування та обґрунтування стратегії діяльності підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках. 7.Особливості системи управління конкурентоспроможністю на певному підприємстві. 8. Оцінка можливостей підприємства щодо участі у глобальній конкуренції та його можлива глобальна стратегія.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): письмова компонента (50%), усна компонента (50%).
Рекомендована література: 1. Кузьмін О. Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль. - Львів: Компакт- ЛВ, 2005. - 304 с. 2. Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник / За ред. проф. І. О. Піддубного, О. І. Піддубний, А. І. Піддубна. - Xарків: ВД «ІНЖЕК», 2010. - 312 с. 3. Пономаренко В. С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна. - 2-е видання. - Xарків: ВД «ІНЖЕК», 2012. - 426 с. 4. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська // Львів: Растр-7, 2019. – 202 с. ( Рішення навчально-методичної ради Національного Університету «Львівська політехніка» – (Протокол №39 від 05.12.2018 р.). 5. Richard Mead, Tim G. Andrews International Management. – John Wiley & Sons, 2009. – Business & Economics. – 486p.