Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.M.19
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління конкурентоспроможністю у зовнішньоекономічній діяльності. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, підприємств, галузей, регіонів, країн. 3. Поглиблені знання класичного та сучасного інструментарію системного формування конкурентних переваг підприємства, зокрема на міжнародних ринках. 4. Уміння аналізувати конкурентоспроможність, зокрема міжнародну, товарів, підприємств, галузей, регіонів, країн. 5. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародної конкурентоспроможності. 6. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: 1. Конкуренція в системі ринкової економіки. 2. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. 3. Фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 4. Аналіз і оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 5. Мікростратегії міжнародної конкурентоспроможності. 6. Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку. 7. Конкурентоспроможність галузей у світовому господарстві. 8. Особливості міжнародної конкурентоспроможності регіонів. 9. Сучасні моделі конкурентоспроможності національних економік. 10. Регулювання конкуренції на національному і міжнародному рівнях. 11. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне експрес-опитування (5%), захист лабораторних робіт (15%), виступи та презентації (5%), індивідуальне науково-дослідне завдання (5%) Екзаменаційний контроль (70%): письмова компонента (50%), усна компонента (20%)
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч.посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с. 2. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с. 3. Гросул В.А. Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу підприємства / В.А. Гросул, М.В. Афанасьєва // Актуальні проблеми економіки. – № 5(167). – 2015. – С.176-184. 4. Войткевич А. Теорії інтернаціоналізації та інтерналізації як інструменти оцінювання результатів виходу компаній на іноземні ринки / А. Войткевич // Актуальні проблеми економіки. – № 5(167). – 2015. – С.32-39. 5. Дуцька А.С. Ринкові бар’єри та їх вплив на розвиток конкурентних відносин / А.С. Дуцька // Актуальні проблеми економіки. – № 4(178). – 2016. – С. 17-22. 6. Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І., Петрушка Т.О. Моделювання показників оцінювання конкурентного потенціалу промислового підприємства / О.Ю. Ємельянов, Л.І. Лесик, Т.О. Петрушка // Актуальні проблеми економіки. – № 4(178). – 2016. – С. 340-348. 7. Портер М. Стратегія конкуренції. - К. Основи, 1998. - 390 с.