Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.04.E.41
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Бала О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. 2. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. 3. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. 4. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Економічні показники митної діяльності кореквізит: КП Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: 1. Основи моделювання бізнес-процесів експортно-імпортної діяльності. 2. Загальна методологія розробки бізнес-плану експортно-імпортної діяльності. 3. Характеристика продукту експортно-імпортної діяльності. 4. Сутнісна характеристика бізнес-плану експортно-імпортної діяльності за структурними елементами. 5. Методологічні основи представлення та експертизи бізнес-планів експортно-імпортної діяльності
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%) самостійні роботи, усне опитування, тестування, екзамен (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: Форд Б. Руководство Ernst & Young по составлению бизнес-планов / Форд Б., Бористайн Д., Пруэтт П. – М. : Альпина Паблишер, 2010. – 264 с. 4. Барроу К. Бізнес-план : практичний посібник / Барроу К., Барроу П., Браун Р. ; пер. з 4-го англ. вид. – К. : Знання, 2005. 5. Попов В. М. Бизнес-планирование : учебник ; под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 816 с Додаткова література: Бізнес-план : технологія розробки та обґрунтування : навчальний посібник / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. Дерев’янко. – К. : КНЕУ, 2002. – 379 с. 8. Тарасюк Г.М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз : навч. посібник / Тарасюк Г.М. – К. : Каравела, 2006. – 280 с. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств : затверджені Наказом Міністерства економіки України від 06.09.2006 р. № 290. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0290665-06. 10. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів : затверджені Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 31.08.2010 р. № 73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.39798.0.

Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.04.E.43
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Бала О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: РН4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. РН8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Економічні показники митної діяльності кореквізит: КП Бізнес-планування експортно-імпортної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: 1. Основи моделювання бізнес-процесів експортно-імпортної діяльності. 2. Загальна методологія розробки бізнес-плану експортно-імпортної діяльності. 3. Характеристика продукту експортно-імпортної діяльності. 4. Сутнісна характеристика бізнес-плану експортно-імпортної діяльності за структурними елементами. 5. Методологічні основи представлення та експертизи бізнес-планів експортно-імпортної діяльності
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%) залік
Рекомендована література: Форд Б. Руководство Ernst & Young по составлению бизнес-планов / Форд Б., Бористайн Д., Пруэтт П. – М. : Альпина Паблишер, 2010. – 264 с. 4. Барроу К. Бізнес-план : практичний посібник / Барроу К., Барроу П., Браун Р. ; пер. з 4-го англ. вид. – К. : Знання, 2005. 5. Попов В. М. Бизнес-планирование : учебник ; под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 816 с Додаткова література: Бізнес-план : технологія розробки та обґрунтування : навчальний посібник / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. Дерев’янко. – К. : КНЕУ, 2002. – 379 с. 8. Тарасюк Г.М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз : навч. посібник / Тарасюк Г.М. – К. : Каравела, 2006. – 280 с. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств : затверджені Наказом Міністерства економіки України від 06.09.2006 р. № 290. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0290665-06. 10. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів : затверджені Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 31.08.2010 р. № 73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.39798.0.