Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.24
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Адамик В.В.., к.е.н, доц. Когут У.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗК2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК5.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ФК9.Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. ФК11.Здатність здійснювати викладацьку діяльність у вищій школі з використанням сучасних методик і технологій, відповідних технік комунікації, із застосуванням соціально-психологічних засад комунікації у групі, принципів та прийомів налагодження продуктивної й етичної взаємодії на рівні «студент-викладач» та «викладач-викладач». ФК12. Здатність застосовувати кумулятивні знання, наукові досягнення, інформаційні технології при здійсненні досліджень у сфері міжнародних економічних відносин РН14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах. РН 15. Вміти продукувати та перевіряти гіпотези, визначати і розв’язувати наукові проблеми, планувати і виконувати наукове або прикладне дослідження, збирати необхідну інформацію, аргументувати висновки і презентувати результати дослідження. РН16. Застосовувати сучасні методики та технології викладання у вищій школі з використанням відповідних технік комунікації, соціально психологічних засад комунікації у групі, принципів та прийомів налагодження продуктивної та етичної взаємодії на рівні «студент-викладач» та «викладач-викладач». РН17. Вміти застосовувати кумулятивні знання, наукові досягнення, інформаційні технології при здійсненні досліджень у сфері міжнародних економічних відносин; інтерпретувати результати проведених досліджень, вміти їх презентувати, знаходити засоби розв’язання проблем і прогнозувати майбутні наслідки прийнятих рішень ЗН1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. ЗН2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. УМ2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності. К1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються К2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. АВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АВ2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди. АВ3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Наукові дослідження та семінари за їх тематикою, Спецкурс з наукових досліджень спеціальності, Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей; - кореквізит: виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Навчально-дослідницька практика є обов’язковою компонентою освітньо-наукової програми підготовки магістрів-дослідників за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Вона є важливою ланкою освітнього процесу і дає змогу закріпити знання і навички за спеціальністю, здобуті під час вивчення теоретичних курсів, забезпечити набуття фахових компетентностей студентів, здатності до самостійного навчання та проведення наукових робіт і розробок, аналізу результатів і підготовки до їх оприлюднення, а також забезпечення конкурентоспроможності випускників при їх працевлаштуванні на українському та міжнародному ринках праці. Навчально-дослідницька практика передбачає освоєння методики проведення наукових досліджень з проблем міжнародних економічних відносин з метою набуття студентами компетентностей інноваційного характеру, навичок науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності, комплексного вирішення проблеми досліджень. Результати навчально-дослідницької практики повинні бути використані при написанні теоретичної та практичної складової магістерської кваліфікаційної роботи. Календарно-тематичний план виконання робіт під час практики передбачає: - Вивчення студентом нормативної документації з охорони праці та пожежної безпеки і проходження інструктажу з реєстрацією у відповідному журналі. - Ознайомлення з навчально-методичними матеріалами бази практики, а саме: робочими програмами фахових навчальних дисциплін, навчальними підручниками і посібниками, конспектами лекцій, методичними рекомендаціями до практичних занять та самостійної роботи. - Обрання навчальної дисципліни, з якої студент готуватиме лекцію, консультування з керівником відповідного курсу, обрання та затвердження теми лекції. - Вивчення наукової діяльності бази практики: ознайомлення зі змістом держбюджетних та комерційних тем бази практики, основними публікаціями провідних науковців бази практики (докторів та кандидатів), передусім монографіями, фаховими статтями, публікаціями у виданнях, що входять у міжнародні наукометричні бази даних, зокрема Scopus, WebofScience, IndexCopernicus, збірниками матеріалів наукових та науково-практичних конференцій, насамперед виданими за участю бази практики. - Підготовка конспекту лекції та її презентація на парі з відповідної дисципліни чи на спеціально організованій за участю інших студентів-магістрантів та викладачів бази-практики. - Підготовка наукової доповіді та публікації тез доповіді чи статті на аналогічну тему. Зважаючи на те, що підготовка наукової публікації до друку є тривалим процесом, студент, консультуючись з науковим керівником, працює над майбутньою публікацією впродовж навчання у магістратурі. - Написання звіту з практики, оформлення та підписання супровджуючих документів.
Методи та критерії оцінювання: оцінювання звіту відповідно до поставлених завдань (97%), захист звіту (відповіді на питання керівника практики) (3%).
Рекомендована література: 1. Мачинська Н.І., Стельмах С.С.(2012) Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навчально-методичний посібник / Н.І. Мачинська, С.С. Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 180 с. 2. Туркот Т.І., Коновал О.А. (2013) Педагогіка та психологія вищої школи (в екології): навчальний посібник.Херсон: Олді-плюс, 466 с. 3. Зразок оформлення опорного конспекту лекцій [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/22377/6/06_%D0%A5%D0%A5%D0%A5_%D0%9A%D0%9B.pdf 4. Хайчіна Ю.М.(2014) Методично рекомендований алгоритм написання тез доповідей: Методичні рекомендації, Кременчук, 31 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.model.poltava.ua/attachments/article/pdf 5. Бірта Г.О, Бурду Ю.А. (2016) Методологія і організація наукових досліджень. Навчальний посібник рекомендовано МОН України, 2016, 142 с. 6. Мальська М.П. (2017) Організація наукових досліджень. Навчальний поcібник, 136 с. 7. Фіцула М. М. (2014) Педагогіка вищої школи. 2-ге видання, доповнене (“Академвидав”), 456 с. 8. Приклади оформлення списку літератури (REFERENCES)[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/node/868. 9. Обґрунтування та організаційно-методичне забезпечення проходження навчально-дослідницької практики: Методичні вказівки до проходження навчально-дослідницькоїпрактики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» усіх форм навчання/ Укл.: В.В. Адамик, О.Є. Кузьмін,Р.З. Дарміць– Львів, 2018. – 18 с.