Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.22
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Д.е.н., професор Георгіаді Н.Г.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: форми розвитку наукових знань; методи та етапи проведення наукових досліджень. Вміти: застосовувати альтернативні наукові підходи до розкриття сутності економічних і управлінських процесів і явищ; використовувати евристичні методи для пошуку варіантів рішень щодо розв’язання проблем у сфері міжнародної економічної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: міжнародні економічні відносини. Кореквізит: наукові дослідження та семінари за їх тематикою
Короткий зміст навчальної програми: Форми розвитку наукових знань. Методологія та методи наукового дослідження. Соціологічні дослідження. Методи аналізу взаємозв’язків між соціально-економічними явищами. Основні етапи проведення наукових досліджень. Робота над текстом та форми представлення результатів наукових досліджень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%) - виконання та захист лабораторних робіт з оформленням звітів; Підсумковий контроль (70%), з них: - тестування – письмові завдання (50%); - усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Методологія наукових досліджень та методика викладання менеджменту зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. / Гладунський В.Н., Князь С.В., Пушак Я.Я., Мельник М.О. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2003. – 172 с.». 2. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с. 3. Методологія соціально-економічного дослідження: Навч. посіб. / Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 4. Методи наукових досліджень: Навч. Посібник / Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. – Х.: НТУ "ХПІ", 2009. – 142 с. 5. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. / Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 212 с. 6. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с.