Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.21
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Одрехівський М.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1) Теоретичні та прикладні засади проведення досліджень за обраною тематикою; 2) Аналізування станів підприємств згідно з обраною тематикою; 3) Удосконалення бізнес-процесів підприємств за напрямами проведених досліджень; 4) Формування мети та завдань, предмету та об’єкту досліджень, наукової новизни та висновків за результатами проведених досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Спецкурс з наукових досліджень спеціальності Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні та прикладні засади проведення досліджень за обраною тематикою Аналізування стану підприємств згідно з обраною тематикою Удосконалення бізнес-процесів підприємств за напрямами проведених досліджень Формування мети та завдань, предмету та об’єкту досліджень, наукової новизни та висновків за результатами проведених досліджень
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): групові презентації - підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування (50%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с. 2. Методологія соціально-економічного дослідження: Навч. посіб. / Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 3. Методологія наукових досліджень та методика викладання менеджменту зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. / Гладунський В.Н., Князь С.В., Пушак Я.Я., Мельник М.О. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2003. – 172 с.» 4. Методи наукових досліджень: Навч. Посібник / Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. – Х.: НТУ "ХПІ", 2009. – 142 с. 5. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. / Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 212 с. 6. Методологія та організація нау¬кових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с. 7. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч. посіб. / Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. – К.: Лібра, 2004. – 344 с. 8. Основи науковик дослі¬джень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ятницька-Позднякова. - К., 2003. - 116 с. 9. Організація та методика науково-дослідної діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: Знання-Прес, 2004.