Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.23
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., професор Бублик Мирослава Іванівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) Знання та навички використання професійно-профільованих знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесі вироблення раціональних управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності. 2) Знання та навички розкриття особливості основних сфер міжнародної економіки. 3) Навички застосування знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач. 4) Знання особливостей регулювання окремих економік в межах програм міжнародних організацій. 5) Уявлення про об'єктивні закономірності, умови, процеси та особливості зовнішньоекономічної діяльності на макро - і мікрорівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження та семінари за їх тематикою Спецкурс з наукових досліджень спеціальності
Короткий зміст навчальної програми: Мета наукової публікації. Особливість наукової публікації. Основні види наукових видань. Варіанти текстового представлення наукових результатів. Монографія. Збірник наукових праць. Матеріали конференції (з’їзду, симпозіуму). Препринт. Тези доповідей на науковій конференції. Науковий звіт. Наукова стаття. Науковий журнал. Дисертація. Автореферат. Наукова стаття. Мета статті. Структура статті. Вступна частина. Опис об’єкту, методів, результатів. Обговорення результатів. Посилання. Висновки. Елементи статті. УДК. Назва. Анотація. Дані про автора. Актуальність теми. Новизна дослідження. Рецензування наукової статті. Основна частина. Заключна частина. Список літератури. Ключові слова. Правила цитування. Порядок посилань. Розмір списку літератури в різних наукових виданнях. Науковий стиль. Наукова мова. Спеціальні наукові терміни. Об’єм тексту. Вживання термінів. Правила скорочення слів і словосполучень. Правила написання порядкових числівників. Об’єм рукопису. Авторський аркуш. Редакційні вимоги. Авторська правка. Значення таблиці в науковій публікації. Назва таблиці. Примітки і виноски. Нумерація. Назва заголовків, граф і строк. Вживання скорочень. Виноски і примітки. Підмет і присудок таблиці. Загальні вимоги до таблиці (виразність, і компактність, точність, лаконічність, повнота, ступінь точності). Об’єкт, що вивчається. Види статистичних таблиць (прості, групові, комбіновані, розроблювальні, узагальнюючі, аналітичні). Типові помилки при створенні таблиць. Особливості побудови таблиць для публікації і для демонстрації. Значення графіку в науковій публікації. Вимоги до графіків в науковій публікації (наочність, виразність, лаконічність). Форма графіків (точкові, лінійні; плоскісні). Елементи графіка (поле, образ, просторові і масштабні орієнтири, експлікація). Типові помилки при створенні графіків. Розробка плакату для стендової доповіді. Застосування мультимедійної презентації. Значення презентації в усній доповіді. Загальні вимоги до презентації. Типові помилки при створенні презентацій. Особливості побудови графіків для публікації і для демонстрації. Вимоги до оформлення доповіді.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%), з них: - 20% - виконання та захист лабораторних робіт з оформленням звітів; - 10% - робота у ВНС, підготовка та захист реферату. Підсумковий контроль (70%), з них: - тестування – письмові завдання (50%); - усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація : навч.-метод. посіб. - К. : НАДУ, 2008. - 184 с. 2. Державна служба статистики України. - [Електронний ресур]. – Режим доступу: http: www.ukrstat.gov.ua 3. Банк даних. - [Електронний ресур]. – Режим доступу: http: database.ukrcensus.gov.ua 4. Регіостат. - [Електронний ресур]. – Режим доступу: http: database.ukrcensus.gov.ua