Кваліфікаційний екзамен

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Д.е.н., проф. Пирог О.В. та інші
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті підготовки та здачі кваліфікаційного екзамену студента характеризує: - здатність виявляти та розв’язувати складні задачі та практичні проблеми, генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і вимог. - концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. - критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей - здатність до розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. - провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності - розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. - провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності Комунікації: 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 2. Використання іноземних мов у професійній діяльності Автономія і відповідальність: 1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди 3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Глобальна економіка Економетрика у міжнародному бізнесі Міжнародний фінансовий менеджмент Соціальна відповідальність Міжнародна венчурна діяльність
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, значення і зміст міжнародного менеджменту. Планування діяльності міжнародних організацій. Організування діяльності міжнародних організацій. Мотивування персоналу, контролювання та регулювання діяльності міжнародних організацій. Фінансування діяльності міжнародних організацій. Конкуренція в системі ринкової економіки. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. Фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Мікро стратегії міжнародної конкурентоспроможності. Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку. Конкурентоспроможність галузей, регіонів у світовому господарстві. Сучасні моделі конкурентоспроможності національних економік. Регулювання конкуренції на національному і міжнародному рівнях. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації. Значення міжнародного фінансового управління. Аналізування точки беззбитковості компанії.Види витрат підприємства. Ключові фінансові показники діяльності компанії (KPM). Оцінювання активів та капіталу компанії. Оцінка довгострокових цінних паперів. Ризик і планування доходності корпорації Аналіз ефективності капіталовкладень підприємств. Дивідендна корпоративна політика та нерозподілений прибуток. Сутність, особливості та етапи розвитку стратегічного менеджменту. Встановлення місії та цілей організації. Аналіз оточення та внутрішнього середовища підприємства. Портфельний аналіз підприємства. Стратегічне контролювання та реалізація стратегії з врахуванням ризику. Оцінка соціально-економічної ефективності стратегій організацій.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна оцінка, бали: 100 Екзаменаційний контроль: 70. Усна компонента: 30.
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посібник. - Львів: 2002. - 228 с. 2. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка. В.І. Лемішовського. – 5-те вид., дон. і перероб. – Львів. Нац. ун-т “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти). “Інтелект-Захід”, 2006. 3. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Львів: “Магнолія 2006”, 2007. 4. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. А.Г. Загороднього. Сер. Дистанційне навчання. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – № 31 5. Економічне обґрунтування і організаційно-методичне забезпечення проходження практики та виконання випускних кваліфікаційних робіт: Методичні вказівки до проходження практики та виконання магістерських робіт для студентів галузі знань "Економіка і підприємництво" освітнього рів-ня "Магістр" спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць. – Львів, 2015. – 50 с. Фещур Р.В., О.О. Жовтанецька, І.Б. Олексів Економетрія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів базового напряму 6.0502 „Менеджмент” стаціонарної форми навчання. Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2011. – 28 с.