Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.28
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Д.е.н., проф. Пирог О.В. та інші
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Студент повинен набути та розвинути наступні компетентності: загальні: - здатність спілкуватися іноземною мовою. фахові: - здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. Результати модуля деталізують такі програмні результати навчання: 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. 2. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: глобальна економіка, міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародна венчурна діяльність Коререквізит: Практика за темою магістерської роботи
Короткий зміст навчальної програми: 1. Організаційна частина 1.1.Етапи підготовки до виконання (написання) магістерської кваліфікаційної роботи; 1.2. Етапи виконання (написання) магістерської кваліфікаційної роботи; 1.3. Послідовність подання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи 2. Методологічна частина. 3. Економічне обґрунтування Стратегічні показники діяльності підприємства: суть, особливості, структура та методика розрахунку (Чистий дохід, прибуток, активи, власний капітал, кредиторська заборгованість, рентабельність власного капіталу, рентабельність активів, рентабельність виготовленої продукції, капіталовіддача реалізованої продукції, повна собівартість продукції (послуг), структура собівартості). Умовно-змінні та умовно-постійні витрати. Методика розрахунку економії витрат. Рекомендації щодо досягнення стратегічного показника у межах вибраної теми за допомогою розроблених заходів.
Методи та критерії оцінювання: Захист кваліфікаційної роботи магістра (100%)
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посібник. - Львів: 2002. - 228 с. 2. Кузьмін О. Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – 4-те вид., випр. та допов. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 208 c. 3. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка. В.І. Лемішовського. – 5-те вид., дон. і перероб. – Львів. Нац. ун-т “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти). “Інтелект-Захід”, 2006. 4. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Львів: “Магнолія 2006”, 2007. 5. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. А.Г. Загороднього. Сер. Дистанційне навчання. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – № 31 6. Економічне обґрунтування і організаційно-методичне забезпечення проходження практики та виконання випускних кваліфікаційних робіт: Методичні вказівки до проходження практики та виконання магістерських робіт для студентів галузі знань "Економіка і підприємництво" освітнього рів-ня "Магістр" спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць. – Львів, 2015. – 50 с. 6. International Economics. Microeconomics (Міжнароднаекономіка. Мікроекономіка): Manual / Н.М. Іларіонова. – Kиїв: Видавництво Ліра-К, 2017. – 316 с.