Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.25
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Адамик В.В.., к.е.н, доц. Когут У.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ. Здатність виявляти та розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і вимог. ЗК3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК5.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ФК9.Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. ФКС1.1. Здатність аналізувати та оцінювати основні моделі та стратегії розвитку суб’єктів міжнародних економічних відносин та проводити фундаментальну діагностику досліджуваного об’єкта на засадах використання сучасних підходів, методів та інструментів. ФКС1.3.Здатність ефективно використовувати на практиці теорії та концепції у сфері навчання та реалізації міжнародних економічних відносин. ФКС2.1. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінювання рівня розвитку міжнародного науково-технологічного співробітництва та розуміння наслідків впливу сучасних науково-технічних досягнень на підвищення результативності суб’єктів господарювання. ФКС3.1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, що дозволяє формувати висновки (діагноз) для різних типів складних економічних задач, здійснювати планування, аналізування, контролювання та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб, діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю. РН2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій. РН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. РН11. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин. РН14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах. ЗН2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей. УМ2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності. К1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. К2. Використання іноземних мов у професійній діяльності. АВ1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. АВ2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: міжнародний стратегічний менеджмент, міжнародний фінансовий менеджмент, митне обслуговування міжнародної економічної діяльності; - кореквізит: виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчання, передує виконанню студентами кваліфікаційних робіт і передбачає збір матеріалів для виконання магістерської кваліфікаційної роботи, а також узагальнення й удосконалення здобутих студентами знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом з метою їх підготовки до самостійної трудової діяльності. Календарно-тематичний план виконання робіт під час практики передбачає: - Вивчення студентом нормативної документації з охорони праці та пожежної безпеки і проходження інструктажу з реєстрацією у відповідному журналі. - Вивчення основних характеристик підприємства – бази практики, ознайомлення з посадовими інструкціями працівників структурного підрозділу проходження практики. - Дослідження особливостей виробничо-господарської діяльності підприємства – бази практики, внутрішньоекономічних та зовнішньоекономічних зв’язків. - Розрахунок та аналізування показників діяльності підприємства – бази практики, виявлення та опис основних тенденцій та виявлених проблем виробничо-господарської діяльності підприємства. - Участь в управлінні виробничо-господарською діяльністю підприємства – бази практики шляхом розроблення та впровадження управлінських рішень з удосконалення визначеної проблематики. - Дослідження науково-інноваційної діяльності підприємства – бази практики. - Вивчення особливостей, показників та тенденцій міжнародної економічної діяльності підприємства – бази практики. - Участь в виконанні робіт пов’язаних із налагоджуванням та реалізацією міжнародних економічних відносин підприємства. - Написання звіту з практики, оформлення та підписання супровджуючих документів (щоденник практики тощо).
Методи та критерії оцінювання: оцінювання звіту відповідно до поставлених завдань (97%), захист звіту (відповіді на питання керівника практики) (3%).
Рекомендована література: 1. Економічне обґрунтування і організаційно-методичне забезпечення проходження практики та виконання випускних кваліфікаційних робіт: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проходження практики та виконання магістерських робіт для студентів освітнього рівня "Магістр" галузі знань 29 "Міжнародні відносини" (спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини", спеціалізація 292.01 "Міжнародна економіка") та галузі знань 07 "Управління та адміністрування" (спеціальність 073 "Менеджмент", спеціалізації 073.09 "Бізнес-адміністрування", 073.10 "Управління інноваційною діяльністю") усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць. – Львів, 2018. – 52 с. 2. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка. В.І. Лемішовського. – 5-те вид., дон. і перероб. – Львів. Нац. ун-т “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти). “Інтелект-Захід”, 2006. 3. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Львів: “Магнолія 2006”, 2007. 4. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. А.Г. Загороднього. Сер. Дистанційне навчання. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – № 31. 5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посібник. - Львів: 2002. - 228 с.