Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.292.00.O.26
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Д.е.н., проф. Пирог О.В. та інші
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Студент повинен набути та розвинути наступні компетентності: загальні: 1.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 4.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Фахові: 1. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. Фахові спеціальні: 1.1.Здатність аналізувати та оцінювати основні моделі та стратегії розвитку суб’єктів міжнародних економічних відносин та проводити фундаментальну діагностику досліджуваного об’єкта на засадах використання сучасних підходів, методів та інструментів; 1.2.Здатність ефективно використовувати на практиці теорії та концепції у сфері навчання та реалізації міжнародних економічних відносин. 1.3. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінювання рівня розвитку міжнародного науково-технологічного співробітництва та розуміння наслідків впливу сучасних науково-технічних досягнень на підвищення результативності суб’єктів господарювання; 1.4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, що дозволяє формувати висновки (діагноз) для різних типів складних економічних задач, здійснювати планування, аналізування, контролювання та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб, діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю. Результати виконання деталізують такі програмні результати навчання: 1. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій 2. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог. 3. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. 4. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. 5. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. 6. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: глобальна економіка, міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародна венчурна діяльність Коререквізит: Практика за темою магістерської роботи
Короткий зміст навчальної програми: 1. Організаційна частина 1.1.Етапи підготовки до виконання (написання) магістерської кваліфікаційної роботи; 1.2. Етапи виконання (написання) магістерської кваліфікаційної роботи; 1.3. Послідовність подання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи 2. Методологічна частина. 3. Економічне обґрунтування Стратегічні показники діяльності підприємства: суть, особливості, структура та методика розрахунку (Чистий дохід, прибуток, активи, власний капітал, кредиторська заборгованість, рентабельність власного капіталу, рентабельність активів, рентабельність виготовленої продукції, капіталовіддача реалізованої продукції, повна собівартість продукції (послуг), структура собівартості). Умовно-змінні та умовно-постійні витрати. Методика розрахунку економії витрат. Рекомендації щодо досягнення стратегічного показника у межах вибраної теми за допомогою розроблених заходів.
Методи та критерії оцінювання: Захист кваліфікаційної роботи магістра (100%)
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посібник. - Львів: 2002. - 228 с. 2. Кузьмін О. Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – 4-те вид., випр. та допов. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 208 c. 3. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка. В.І. Лемішовського. – 5-те вид., дон. і перероб. – Львів. Нац. ун-т “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти). “Інтелект-Захід”, 2006. 4. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Львів: “Магнолія 2006”, 2007. 5. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. А.Г. Загороднього. Сер. Дистанційне навчання. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – № 31 6. Економічне обґрунтування і організаційно-методичне забезпечення проходження практики та виконання випускних кваліфікаційних робіт: Методичні вказівки до проходження практики та виконання магістерських робіт для студентів галузі знань "Економіка і підприємництво" освітнього рів-ня "Магістр" спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць. – Львів, 2015. – 50 с. 6. International Economics. Microeconomics (Міжнароднаекономіка. Мікроекономіка): Manual / Н.М. Іларіонова. – Kиїв: Видавництво Ліра-К, 2017. – 316 с.