Вступ до фаху "Фінанси, банківська справа та страхування"

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.002
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Шкварчук Людмила Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань та навичок з вибору сектору фінансової сфери, у якому прагне працювати майбутній фахівець-фінансист.
Завдання: Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.
Результати навчання: • Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. • Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. • Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до фаху “Фінанси, банківська справа та страхування» (курсова робота).
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з навчальним закладом, його історією та традиціями, структурою та особливостями діяльності кафедри фінансів, навчально-наукового інституту, формування початкової уяви про фінанси та професію фінансиста, формування системи знань про сутність і зміст спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», систему організування навчального процесу і вимоги до фахівців.
Опис: Фінанси як форма економічних відносин. Фінанси домогосподарств. Публічні фінанси. Корпоративні фінанси. Міжнародні фінанси. Фінансові послуги. Банківська справа. Страхування.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Усне вибіркове та фронтальне опитування, виконання та захист індивідуальних робіт, виконання та захист контрольної роботи, виконання ситуаційних завдань, дискусія, тестовий контроль.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань під час практичних завдань здійснюється за такою методикою: - усне експрес-опитування – 5 бали; - тестування знань студентів з теоретичного матеріалу – 2 бали; - виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття – 3 бали. Оцінювання якості виконання індивідуальних завдань здійснюється за такою методикою: - підготовка доповіді – 5 балів; - участь в обговоренні матеріалів доповідей з поставленого проблемного питання, у формі дискусу – 5 балів.
Рекомендована література: 1. Шкварчук Л. О. Вступ до фаху "Фінанси, банківська справа та страхування": навч. посібник. Львів, 2019. 230 с. 2. Швайко М. Сучасні тенденції у фінансах домогосподарств України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Економіка. 2020. No. 98. DOI: https://doi.org/10.26565/2311-2379-2020-98-05 3. Головань М. Критерії якості професійної підготовки майбутніхфінансистів в умовах компетентнісного підходу / М. Головань // Молодь і ринок. - 2011. - № 7. - С. 35-40. 4. Богатирьов І. Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів. Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. № 1 (60). DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.11-18
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Вступ до фаху "Фінанси, банківська справа та страхування" (курсова робота)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.008
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Шкварчук Людмила Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою виконання курсової роботи є формування бази знань щодо переваг та недоліків фінансової системи України у порівнянні з фінансовими системами та їх елементами в інших країнах.
Завдання: Здатність планувати та управляти часом. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність працювати автономно.
Результати навчання: • знати основні складові структури фінансової, банківської, податкової, бюджетної системи та соціального страхування у окремих країнах світу; • уміти визначати перспективи розвитку елементів фінансової системи; • уміти здійснювати порівнянн елементів фінансової системи України та зарубіжних країн..
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до фаху “Фінанси, банківська справа та страхування»
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота є підсумковим етапом вивчення студентами дисципліни «Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування» та виступає ефективною формою перевірки теоретичних знань і практичних навичок, здобутих ними в процесі аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи.
Опис: Фінансові системи у різних країнах світу. Банківські системи країн світу. Система страхування у іноземних країнах. Системи соціального страхування у зарубіжних країнах. Фондові ринки країн світу. Бюджетний устрій у зарубіжних країнах. Податкові системи у зарубіжних країнах світу.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання знань: перевірка розділів курсового проекту, усне опитування, презентація і захист курсового проекту.
Критерії оцінювання результатів навчання: Виконання курсової роботи - 50 балів: Захист курсової роботи - 50 балів:
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Виконання курсової роботи - 50 балів: 1) відповідність змісту курсової роботи темі - 20 балів 2) повнота розкриття теми - 20 балів 3) відповідність оформлення вимогам - 10 балів Захист курсової роботи - 50 балів: 1) презентація результатів роботи - 30 балів 2) відповіді на питання - 20 балів
Рекомендована література: 1. Карлін М. І. Фінансові системи країн Америки: навч. посібн. / М. І. Карлін. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011. – 496 с. 2. Миргородська Л.О. М. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 320 с. 3. Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник / [Кізима Т. О., Кравчук Н. Я., Горин В. П. та ін.]; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 287 с. 4. Barth, James R. and Brumbaugh, R. Dan Jr. Development and Evolution of National Financial Systems: An International Perspective. Latin American Studies Association. 1997. http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/lasa97/barthbrumbaugh.pdf
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).