Інформатика

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.004
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обчислювальна математика та програмування
Лектор: Доцент кафедри ОМП Глинський Я. М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою навчання студентів дисципліни «Інформатика» є здобуття знань про будову і принципи функціонування комп’ютерів й інформаційних систем в економіці і бізнесі, про інформаційне моделювання як засіб пізнання і дослідження об’єктів у галузях економіки та економічної діяльності, про сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) опрацювання економічної інформації та різних структур даних, про процеси опрацювання даних, зокрема їх створення, зберігання, перетворення, пересилання, пошук, візуалізацію та захист; про принципи організації й проведення обчислювальних експериментів з використанням сучасного програмного забезпечення, зокрема, редакторів текстів, електронних таблиць, систем керування базами даних, мережних засобів.
Завдання: Завдання навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: Загальних: ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Спеціальних (фахових): СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: У результаті навчання студенти повинні вміти застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти: – володіти компетенціями і вміннями, необхідними для роботи з інформаційними технологіями офісного та бізнес призначення, зокрема, опрацьовувати ділову текстову документацію, виконувати обчислення в електронних таблицях, створювати і вести бази даних, створювати презентації, шукати відомості в інтернеті; – знати структури даних в інформатиці і методи їх опрацювання, зокрема, методи візуалізації даних; – знати можливості і призначення сучасних інформаційних систем в галузях економіки, фінансів і банківської справи, експертних систем, технологій роботи в локальних комп’ютерних мережах, хмарних технологій в інтернеті, навчальних відеосервісів, засобів дистанційного та мобільного навчання і самоосвіти; – мати поняття про інформаційне моделювання та об’єктно-орієнтоване моделювання та проектування; – вміти досліджувати моделі навчального, пізнавального і фахового призначення в задачах економіки, фінансів та банківської справи, зокрема, з використанням середовищ візуального проектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізити: - • Кореквізити: Економіко-математичні методи і моделіа
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Інформатика» вивчає засоби сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для створення, зберігання, перетворення, пересилання, пошуку, візуалізації та захисту різних структур даних, для побудови математичних моделей і розв’язування засобами ІКТ задач навчального, пізнавального і фахового спрямування, які виникають у різних сферах економіки, зокрема, задач діловодства, фінансового аналізу і економетрики, а також задач створення і керування базами даних.
Опис: Поняття інформації та даних, сучасні операційні системи комп’ютерів, програмне забезпечення комп’ютерів і робочого місця економіста та банківського працівника: текстові редактори, електронні таблиці, бази даних, презентації; технології інформаційного моделювання і проектування, методи і засоби опрацювання і візуалізації даних; інтернет-технології в навчанні та в різних сферах економіки.
Методи та критерії оцінювання: Потребно виконати тринадцять лабораторних робіт і дві розрахунково-графічні роботи. Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на лабораторних заняттях, контрольних та самостійних тестів, захисту розрахунково-графічних робіт, іспиту.
Критерії оцінювання результатів навчання: Лабораторні роботи - 34 бали, Дві розрахунково-графічні рботи – 16 балів, Іспит - 50 балів. Всього - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Глинський Я.М. MS Excel для фінансистів. Навч. пос. – Львів: НУ ЛП, 2021. – 188 с. 2. Кучерява Т.О., Сільченко М.В., Шабаліна І.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання. Практикум для індивідуальної роботи студентів. - К.: КНЕУ, 2016.- 448 с. 3. Глинський Я.М. Інформатика. Практикум з інформаційних технологій – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 304 с. 4. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML, WEB-дизайн. Навч. посібник. Львів, 2009. – 240 с. 5. Глинський Я.М. Інформатика. Основи алгоритмізації і програмування. Навч. посібник – Львів, СПД Глинський, 2011. – 272 с. 6. Глинський Я.М. Інформатика. Віртуальне навчальне середовище ВНС НУ ЛУ: Бакалаврат, 1-й курс. Фінанси і банківська справа
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).