Макроекономіка

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.005
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доцент Іличок Б.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни “ Макроекономіка” є пізнання фундаментальних принципів функціонування і розвитку національної економіки як єдиного цілого на основі ознайомлення з основними макроекономічними теоріями, концепціями і моделями, обґрунтованими сучасною економічною наукою.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентності: загальні компетентності: - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. фахові компетентності професійного спрямування: - здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. - розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. Фахові компетентності професійного спрямування «Публічні фінанси» (ФСК-2): - здатність визначати вплив фінансів на соціальний захист населення країни, на формування державних програм розвитку галузей соціальної сфери; оцінювати ефективність створення державних соціальних програм з метою захисту окремих груп населення країни.
Результати навчання: 1. Знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі державного та економічного аналізу; 2. Розуміння інструментів та стратегій аналізу ринку, функціонування приватного підприємства та публічної організації; 3. Знання сучасного стану справ в розвитку держави, регіонів, територіальних громад та навиxки щодо їх удосконалення, з врахуванням засад міжнародного співробітництва; 4. Володіння достатніми знаннями впливу факторів на прийняття управлінських рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Політекономія, Історія економіки та економічної думки Кореквізити: Державне регулювання, Митне регулювання
Короткий зміст навчальної програми: - Макроекономічні показники економічної діяльності в системі національних рахунків, макроекономічна нестабільність, споживання, заощадження та інвестиції; - Макроекономічний аналіз: сукупний попит та сукупна пропозиція. макроекономічна рівновага, модель сукупних видатків та економічна рівновага, макроекономічна модель IS-LM; - Фіскальна політика, бюджетні дефіцити і державний борг, фінансові ринки. гроші і банківська справа, механізм грошово-кредитної політики, міжнародні аспекти національної економіки, механізм зовнішньоекономічної політики, проблеми економічного розвитку сучасного світу.
Опис: 1. Предмет, метод та функції макроекономіки 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 3. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції 4. Споживання, заощадження та інвестиції 5. Класична модель макроекономічної рівноваги 6. Рівновага національного ринку у моделі ІS-LМ 7. Фіскальна політика держави 8. Монетарна політика 9. Циклічні коливання та економічне зростання 10. Інфляція та антиінфляційна політика 11. Безробіття та політика зайнятості 12. Макроекономічна політика у відкритій економіці
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 %): поточний контроль (40%), іспит (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: Опитування на практичних заняттях - 5 б. Підготовка та захист доповіді на практичних заняттях - 10 б. Поточні письмові тематичні оцінювання - 5 б. Виконання та захист наукової роботи - 20 б. Екзаменаційний контроль: Письмова компонента – 50 б. Усна компонента -10 б.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: - А - оцінка «відмінно» (88-100 балів) виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв'язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язуванні практичних задач; - В - оцінка «добре» (80-87 балів) виставляється за добрі знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач; - С - оцінка «добре» (71-79 балів) виставляється за добрі знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач; - D - оцінка «задовільно» (61-70 балів) виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при розв'язанні практичних задач; - Е - оцінка «задовільно» (50-60 балів) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, за слабке застосування теоретичних положень при розв'язанні практичних задач; - FХ - оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (26-49 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач; - F - оцінка «незадовільно» з обов'язковим повторним вивченням модуля (навчальної дисципліни) (00-25 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися при розв'язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень дисципліни.
Рекомендована література: 1. Данилович-Кропивницька М.Л. Макроекономіка: навч.посібниу / М.Л. Данилович-Кропивницька, П.І.Стецюк, І.О. Тивончук – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 292с. 2. Аналогична економія : макроекономіка і мікроекономіка : у 2-х книгах. Навчальний посібник / За ред. С. М. Панчишина. - 4-е вид., випр. і доп. - К. : Знания, 2006. 3. Базилевич В. Д. Макроекономіка: підручник для вузів / В. Д. Базилевич. - 3-тє вид., випр. - К. : Знания, 2006. - 624 с. 4. Киселёва Е. А. Макроэкономика: экспресс-курс. Учебное пособие / Е. А. Киселёва. - М. : Кно-Рус, 2008. - 380 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).